Biểu Mẫu

Mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch

Tải về

Mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch

Mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch là mẫu phiếu yêu cầu được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới phòng công chứng để yêu cầu về việc công chứng hợp đồng, giao dịch. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức làm đơn, nội dung yêu cầu công chứng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch tại đây.

Mẫu đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên

Mẫu thư mời của phòng công chứng

Mẫu TP-CC-20: Lời chứng của công chứng viên đối với hợp đồng giao dịch

Mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch

Nội dung cơ bản của Mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Kính gửi: Phòng Công chứng số ………….. thành phố …..

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số: ………………….do …………………………………………

cấp ngày …………………. tháng …………….. năm ………………………………………………

Địa chỉ thường trú/tạm trú: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………. Số Fax: ……………………………………………………….

Hoặc

Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ đặt trụ sở: ……………………………………………………………………………………..

Họ tên người đại diện: ………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số: ……………………… do …………………………………

cấp ngày …………………. tháng ……………….. năm …………………………………………

Số điện thoại: ………………….. Số Fax: ………………………………………………………….

Nội dung yêu cầu công chứng: …………………………………………………………………….

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:

1. …………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………

…….., ngày….tháng…năm…
Người nhận phiếu
và các giấy tờ nộp kèm theo
(Ký và ghi rõ họ và tên)
Người yêu cầu công chứng
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button