Biểu Mẫu

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

Tải về

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin là mẫu phiếu yêu cầu được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu về việc cung cấp thông tin. Mẫu phiếu yêu cầu nêu rõ thông tin của người yêu cầu cung cấp thông tin, nội dung thông tin yêu cầu cung cấp…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin tại đây.

Thư thông báo xác thực thông tin nhân sự

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT – Mẫu TK1-TS

Mẫu thông báo hủy tài khoản truy cập trang thông tin cấp thị thực điện tử

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

……………., ngày … tháng … năm …

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: …………………………………………….

1. Người yêu cầu cung cấp thông tin: ……………………………………………………………..

2. Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………….

3. Nội dung thông tin yêu cầu cung cấp:……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

4. Phương thức nhận kết quả (nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin hoặc gửi qua bưu điện):

………………………………………………………………………………………………………………..

5. Thời điểm nhận kết quả: …………………………………………………………………………….

Người yêu cầu cung cấp thông tin
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button