Biểu Mẫu

Mẫu Phụ lục số liệu báo cáo cuối năm 2021

Tải về

Phụ lục kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Phụ lục kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 là biểu mẫu tổng kết lại Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2021, Tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của doanh nghiệp đến cuối năm, công tác an ninh quốc phòng, công tác xã hội… Mời các bạn tham khảo.

  ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP

  ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)…….………

  ***

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  …………, ngày … tháng … năm 20…

  PHỤ LỤC 
  kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

  (kèm theo Báo cáo số ….., ngày …./…./2021 của …..)

  —–

  1. Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2021:

  Các chỉ tiêu

  ĐVT

  Ước TH năm 2021

  % KH năm

  % cùng kỳ 2020

  Ghi chú

  Giá trị SX công nghiệp

  tỷ đồng

  Tổng doanh thu

  tỷ đồng

  Tổng nguồn vốn huy động

  tỷ đồng

  Đ/với Ngân hàng

  Tổng dư nợ cho vay

  tỷ đồng

  Đ/với Ngân hàng

  Tỉ lệ nợ xấu, nợ quá hạn

  %

  Đ/với Ngân hàng

  Chênh lệch thu chi

  tỷ đồng

  Đ/với Ngân hàng

  Trích dự phòng rủi ro

  tỷ đồng

  Đ/với Ngân hàng

  Giá trị kim ngạch XK

  USD

  Giá trị kim ngạch NK

  USD

  Nộp ngân sách

  triệu đ

  Lợi nhuận sau thuế

  triệu đ

  Thu nhập bình quân tháng

  triệu đ

  2. Tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của doanh nghiệp đến cuối năm:

  ☐ Phát triển

  ☐ Duy trì, ổn định

  ☐ KD sút giảm

  ☐ Đặc biệt khó khăn

  ☐ Lỗ

  3. Công tác an ninh quốc phòng:

  3.1- Đơn vị có cử đảng viên tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2021:

  ☐ Có

  ☐ Không;

  Nếu có đề nghị ghi cụ thể số lượng người học: …..

  3.2- Trong đơn vị có xảy ra sự cố nào về an ninh trật tự, đình công, lãn công, cháy nổ, ATLĐ, môi trường, ma tuý, vi phạm pháp luật:

  ☐ Có

  ☐ Không

  Nếu có, nêu sự việc, nội dung cụ thể:

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  4. Công tác xã hội:

  4.1. Tổng lao động: hiện nay ……… người; tăng ……người, giảm ……. người so với cuối năm 2020.

  Lý do tăng, giảm:…………………..

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  4.2. Tổng số tiền đóng góp ủng hộ thực hiện công tác XH, từ thiện trong năm 2021: … triệu đồng.

  Trong đó:…………………………….…

  ………………………………………..

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  5. Tổng số đảng viên hiện nay của đảng bộ (chi bộ)………đồng chí;

  Trong đó có …… đảng viên dự bị.

  Có…….đảng viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác sang đơn vị khác nhưng đang sinh hoạt đảng tại đơn vị, cụ thể họ tên:

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  6. Tình hình tư tưởng của CB, đảng viên, CNV lao động hiện nay tại đơn vị:

  ☐ Ổn định

  ☐ Tương đối ổn định

  ☐ Thiếu ổn định

  Nếu có vấn đề nổi cộm đề nghị nêu cụ thể:

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  Dư luận xã hội nổi lên:

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  7. Tổng số đảng viên mới kết nạp ……..đồng chí. (so với chỉ tiêu năm 2021 đạt …….%).

  8. Đảng viên đi công tác nước ngoài:

  ☐ Có, số lượt người…..

  ☐ Không

  9. Hiện nay tại đơn vị có các tổ chức đoàn thể:

  + Công đoàn: Với số lượng ………. đoàn viên Công đoàn.

  + Đoàn thanh niên: Với số lượng ………. đoàn viên thanh niên.

  + Hội Cựu chiến binh: Với số lượng ………. hội viên.

  – Xếp loại đánh giá từng tổ chức đoàn thể: (VMXS, VM, Khá, TB, yếu kém):

  Công đoàn :………………..;

  Đoàn thanh niên: ………………;

  Hội CCB: ……………….

  10. Những thành tích nổi bật được cấp trên khen thưởng trong năm (nếu có ghi rõ số quyết định ngày, tháng, năm được khen thưởng)

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  ……………………………………….

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Check Also
  Close
  Back to top button