Biểu Mẫu

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Tải về Bản in

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định của ban lãnh đạo công ty lập ra để quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng chuyên môn. Mẫu quyết định lấy luật doanh nghiệp, điều lệ của công ty làm căn cứ và nêu rõ thông tin của người được bổ nhiệm, thời gian hiệu lực của quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng tại đây.

1. Một số tiêu chuẩn để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn

Để được bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn bạn cần phải có trình độ chuyên môn, yếu tố này là yêu cầu cần thiết nhất để bạn có thể bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn.

Có năng lực tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

Có khả năng đảm nhận vị trí trưởng phòng chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ tốt cho công tác chuyên môn.

Để được bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn bạn cần trung thành với Đảng, với dân tộc, chấp hành nghiêm pháp luật, kiên định với đường lối của Đảng, Nhà nước, tận tâm thực hiện công việc được giao, có tinh thần trách nhiệm, làm việc có chất lượng, hiệu quả, năng suất, có ý thức tổ chức kỷ luật, đấu tranh tự phê bình và phê bình tốt.

Thực hiện tốt các lời bác hồ đã từng dạy cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đoàn kết, dân chủ, quy tụ được mọi người và được đồng nghiệp, tập thể tín nhiệm.

Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quan điểm của ngành Y tế, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao để vận dụng vào công tác quản lý, chỉ đạo của đơn vị.

Nắm chắc kiến thức về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao, về nghiệp vụ quản lý, tổ chức triển khai tại cơ sở.

Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, các nước trong khu vực và hội nhập quốc tế.

Người được bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng chuyên môn cần phải có sức khỏe, đủ sức khỏe để đảm nhận chức vụ được giao.

Đối với cấp lãnh đạo đơn vị, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ; đối với cấp khoa, phòng và tương đương tuổi bổ nhiệm lần đầu nói chung không nên quá 50 tuổi đối với nam và không nên quá 45 tuổi đối với nữ để có cơ sở tạo nguồn quy hoạch lâu dài đối với cấp lãnh đạo đơn vị.

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ và có chứng chỉ ngoại ngữ ít nhất là 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức (trình độ quy định cụ thể ở từng chức danh).

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng số 1

CÔNG TY ………

Số: ……../20…./QĐ –

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____*****_____

………….., ngày …… tháng ……. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ……………….

(Về việc bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh )

—————-———-

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

– Căn cứ quyền hạn của Giám đốc công ty ghi nhận trong Điều lệ Công ty;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty;

– Xét trình độ khả năng của Ông ………………;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông …………………, mang CMND số ……………………………. do công an ……………………….. cấp ngày …………………… giữ chức vụ …………………….., phụ trách hoạt động: ………………………………..

Điều 2: Ông ………………………………… có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Các Phòng, ban và Ông ……………………………… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Phòng TCHC;

-Lưu VP.

T/M CÔNG TY ……………..

GIÁM ĐỐC

3 Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng số 2

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng như sau:

CÔNG TY …………….

—————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Số: ……. – QĐ/CTY

Địa danh, ngày ……..tháng ……năm ……..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn
——————-

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………..…….…;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………………………………………………….;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………………………………..

CMND số ……………………………………………………………………………………………

Nơi cấp: ……..…………………………Ngày cấp: ……………………………………………..

Địa chỉ thường trú.………………………………………………………………………..……….

Giữ chức vụ trưởng phòng ………………………… công ty phụ trách chuyên môn ………….………………………………………

Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

1-

2-

3-

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV

Chủ tịch HĐQT/HĐTV

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button