Biểu Mẫu

Mẫu quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ – Bản sao

Tải về

Mẫu quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ – Bản sao

Mẫu quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ – Bản sao là mẫu bản quyết định được Sở Tư pháp lập ra để quyết định về việc công nhận chấm dứt việc giám hộ. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin của người giám hộ, thông tin của người được giám hộ, ngày có hiệu lực của quyết định…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ tại đây.

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)

Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ

Thủ tục đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau

Mẫu quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ – Bản sao

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ – Bản sao như sau:

…………………………….
…………………………..
…………………………(1)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số:(2)…../TLCDGH-BS ……….., ngày….tháng….năm….

TRÍCH LỤC
ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ
(BẢN SAO)

Người giám hộ:…………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên:……………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………

Giới tính:………………………………Dân tộc:…………………………….. Quốc tịch:…………..

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………………………………………………………

Người được giám hộ:………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên:……………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………

Giới tính:………………………………Dân tộc:……………………………… Quốc tịch:…………

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………………………………………

Đăng ký giám hộ tại (4)…………………………………….. số…………………. ngày…………..

Đã đăng ký chấm dứt giám hộ, số đăng ký (5)………………………….. Ngày……………….

Ghi chú:(6)………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp bản sao Trích lục. Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá

Thành phố Thanh Hoá

UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi theo số trong Sổ cấp bản sao Trích lục hộ tịch của cơ quan đăng ký hộ tịch.

(3) Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp giấy tờ.

(4) Ghi rõ tên cơ quan, số, ngày tháng năm đăng ký giám hộ trước đây.

Ví dụ: “Uỷ ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Số: 02, ngày 05/01/2016″

(5) Ghi rõ số, ngày tháng năm đăng ký trong sổ đăng ký chấm dứt giám hộ.

(6) Tuỳ theo cách thức thực hiện, ghi rõ căn cứ cấp bản sao Trích lục: “Thực hiện việc trích lục từ Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ” hoặc “Thực hiện việc trích lục từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy trình tin học”.

ỦY BAN NHÂN DÂN
……………………………

S TƯ PHÁP
Số:…………………/QĐ-STP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

……….ngày ………tháng……….năm……….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận chấm dứt Giám hộ

(BẢN SAO)

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ…………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Xét đề nghị công nhận chấm dứt việc giám hộ của:…………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận chấm dứt việc giám hộ giữa:

Người giám hộ:

1. Họ và tên:……………………………………………………………………Giới tính:………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………………………………………… Quốc tịch:…………………………………

Nơi thường trú/tạm trú:……………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:…………………………………………………..

2. Họ và tên:…………………………………………………………………………Giới tính:…………..

Ngày, tháng, năm, sinh:…………………………………………………………………………………….

Dân tộc:………………………………………………….Quốc tịch:……………………………………….

Nơi thường trú/tạm trú:…………………………………………………………………………………….

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:…………………………………………………..

Người được giám hộ:

Họ và tên:…………………………………………………….Giới tính:…………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:………………………………………………Quốc tịch:…………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú:…………………………………………………………………………………….

Theo Quyết định công nhận giám hộ số:…………..ngày………..tháng………..năm………….của………………

Lý do chấm dứt giám hộ:…………………………………………………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính tư pháp Sở Tư pháp và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

…………………………

Sao từ Sổ đăng ký giám hộ

Ngày………….tháng ………….năm…………

GIÁM ĐỐC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button