Biểu Mẫu

Mẫu quyết định của Giám đốc về việc thanh lý xe

Mẫu quyết định của chủ sở hữu

Mẫu quyết định của chủ sở hữu là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thanh lý xe ô tô. Mẫu quyết định nêu rõ người thanh lý, giá trị thanh lý xe… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Mẫu quyết định thanh lý xe

  CÔNG TY TNHH ……….
  ————

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————–

  Số: …../20…../QĐ-…..

  Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm 20…..

  QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU
  CÔNG TY TNHH ……………………………………….

  (V/v:Bán Ô tô của công ty…….…..)

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

  Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

  Căn cứ vào Điều lệ của công ty TNHH ……………………………………………

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Bán thanh lý tài sản của công ty bao bao gồm:

  + Một (01) Ô tô hãng:………………….……………..đời xe: ……………………………

  Biển số xe: ……………………………………………………………………………………………..

  Các giấy tờ khác kèm theo: ………………………………………………………………………

  Giá bán:……………………000 đồng (bằng chữ:……………………………………)

  Thời điểm chuyển nhượng: Kể từ ngày hai bên xác lập hợp đồng mua bán ô tô tại văn phòng công chứng.

  Điều 2: Điều khoản thi hành

  – Những nội dung thay đổi trên đã được sửa đổi trong điều lệ công ty;

  – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

  – Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Nơi nhận:

  ……………………….

  Lưu VP.

  CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
  GIÁM ĐỐC

  Mẫu quyết định của Giám đốc về việc thanh lý xe

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button