Biểu Mẫu

Mẫu quyết định đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Tải về Bản in

Mẫu quyết định về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Mẫu quyết định đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Mẫu được ban hành theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Quyết định về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN TRỰC TIẾP (NẾU CÓ)
  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
  ——–

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Số: ………/QĐ-….

  …, ngày... tháng… năm …

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

  THẨM QUYỀN BAN HÀNH1

  Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

  Căn cứ Nghị định/Quyết định… quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị …

  Căn cứ Quyết định về giao dự toán ngân sách năm …

  Căn cứ …

  Xét đề nghị của …

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm… cho đơn vị sự nghiệp công lập…, với các nội dung chính như sau:

  1. Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước …

  a) Số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công đặt hàng.

  b) Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

  c) Thời gian triển khai và thời gian hoàn thành.

  d) Đơn giá, giá đặt hàng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

  đ) Dự toán kinh phí đặt hàng, trong đó chi tiết theo các nguồn sau:

  – Nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng (theo giá tính đủ chi phí) hoặc kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công (trường hợp giá chưa tính đủ chi phí).

  – Nguồn phí được để lại chi cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo pháp luật về phí và lệ phí.

  – Nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công theo giá dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước định giá.

  – Nguồn khác (nếu có).

  e) Phương thức thanh toán, quyết toán;

  g) Phương thức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm;

  h) Quyền và nghĩa vụ của đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;

  i) Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đặt hàng;

  k) Ngoài ra, có thể bổ sung một số nội dung khác nhưng không trái với quy định của pháp luật.

  * Ngoài các nội dung đặt hàng nêu trên, các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương có thể bổ sung một số nội dung khác về đặt hàng để phù hợp với yêu cầu quản lý đối với từng lĩnh vực cụ thể hoặc theo nội dung đặt hàng theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

  2. Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước … (nội dung như khoản 1 nêu trên).

  3. Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước … (nội dung như khoản 1 nêu trên).

  Điều 2. Căn cứ đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, Thủ trưởng đơn vị… thực hiện theo đúng nội dung đặt hàng tại Điều 1 Quyết định này, quy định của Luật ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Thủ trưởng đơn vị … chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  – Như Điều 3;
  – Lưu: VT,…

  QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
  (Chữ ký, dấu)
  Họ và tên

  1 Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền.

  Mẫu quyết định đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button