Biểu Mẫu

Mẫu quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

Tải về

Mẫu quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

Mẫu quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính là mẫu bản quyết định được tòa án nhân dân lập ra để quyết định về việc đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính. Mẫu quyết định nêu rõ người khởi kiện, người bị kiện, lý do đình chỉ. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính tại đây.

Mẫu số 06-HC: Thông báo về việc thụ lý vụ án hành chính

Mẫu số 05-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng vụ án hành chính

Mẫu số 04-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí vụ án hành chính

Mẫu quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính như sau:

Mẫu số 14-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN……(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
Số:…../….. (2)/QĐST-HC …………, ngày….tháng….năm….

QUYẾT ĐỊNH
ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Căn cứ vào khoản 5 Điều 38, Điều 143 và Điều 144 của Luật tố tụng hành chính;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính sơ thẩm;

Xét thấy (3) ………………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thụ lý số …………/…………./TLST-HC ngày…….tháng…….năm……. (4) về (5) ………………………………………………, giữa:

Người khởi kiện: (6) ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Người bị kiện: (7) …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có): (8) ………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

2. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án: (9) …………………………………………………

3. Đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này hoặc kể từ ngày Quyết định này được niêm yết công khai theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Nơi nhận:

– Ghi theo quy định tại khoản 2 Điều 145 của Luật TTHC;

– Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 14-HC:

(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số 02/2017/QĐST-HC).

(3) Ghi cụ thể lý do của việc đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 143 hoặc các điều luật khác của Luật TTHC (ví dụ: xét thấy người khởi kiện là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 143 của Luật TTHC).

(4) Ghi số ký hiệu thụ lý vụ án và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2017/TLST-HC ngày 12 tháng 6 năm 2017).

(5) Ghi trích yếu vụ án (ví dụ: “Về khiếu kiện quyết định thu hồi đất”).

(6) và (8) Nếu người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

(7) Nếu người bị kiện là người có thẩm quyền thì ghi chức danh của người bị khởi kiện (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

(9) Tuỳ vào từng trường hợp đình chỉ vụ án cụ thể mà ghi hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại Điều 144 của Luật TTHC, kể cả quyết định về tiền tạm ứng án phí, chi phí tố tụng (nếu có).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button