Biểu Mẫu

Mẫu quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù

Tải về

Quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù

Mẫu quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù là mẫu quyết định được lập ra để quyết định về việc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin người bị kết án, thời hạn kết án, lý do tạm đình chỉ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù như sau:

MẪU SỐ 3đ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN……………..(1)
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: ……/……/QĐ-CA (2)

…….., ngày…… tháng…… năm…..

QUYẾT ĐỊNH

TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ

CHÁNH ÁN TÒA ÁN……………………

NHẬN THẤY:

Người bị kết án……………………………………………………………………. đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam (Trại tạm giam)

Ngày…… tháng…… năm…… (3)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù,

XÉT THẤY:

Việc đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù với lý do người bị kết án là (4)…………..;

Theo hướng dẫn tại mục 8 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thì người bị kết án có đầy đủ các điều kiện được hoãn chấp hành hình phạt tù.

Căn cứ vào Điều 262 và Điều 263 của Bộ luật tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Cho người bị kết án………………………….. sinh ngày…… tháng…… năm……………

Trú tại: (6) ………………………………………………………………………………………….

Con ông ……………………………………………… và bà …………………………

Được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt…………(6) tù về tội (các tội) ………

Tại bản án hình sự…………………….(7) số……… ngày…… tháng…… năm………….

của Tòa …………………………………………………………………………………………….

2. Thời hạn người bị kết án được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù …………………….., kể từ ngày ký quyết định này.

3. Giao người bị kết án cho Ủy ban nhân dân……………………………………(8) quản lý trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Nơi nhận:
– Ban giám thị Trại giam (Trại tạm giam)…….. (02 bản để giao cho người bị kết án 01 bản);
– VKS……………………;
– TA………………………;
– UBND…………………;
– Lưu hồ sơ THA.

CHÁNH ÁN

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 3d:

(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định;

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù (ví dụ: Số: 07/2007/QĐ-CA).

(3) Ghi theo ngày, tháng, năm số văn bản đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù của Viện kiểm sát cùng cấp hoặc của Ban giám thị Trại giam (Trại tạm giam) nơi người bị kết án đang chấp hành hình phạt tù (ví dụ: Ngày 06 tháng 9 năm 2007 Viện kiểm sát nhân dân thành phố H có văn bản số 16/… đề nghị cho người bị kết án tạm đình chỉ chấp hành chấp hành hình phạt tù).

(4) Ghi lý do đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù (ví dụ: bị bệnh nặng).

(5) Ghi theo địa chỉ trong bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành.

(6) Ghi mức hình phạt tù mà người bị kết án phạt tù phải chấp hành theo bản án của Tòa án (ghi cả số và chữ, ví dụ: “03 (ba) năm”).

(7) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

(8) Ghi đầy đủ tên xã, phường, thị trấn; tên huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm quản lý người được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Mẫu quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button