Biểu Mẫu

Mẫu quyết định thi hành án hình phạt cấm cư trú

Tải về

Quyết định thi hành án hình phạt cấm cư trú

Mẫu quyết định thi hành án hình phạt cấm cư trú là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thi hành án hình phạt cấm cư trú. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin tòa án ra quyết định, người bị kết án, nội dung quyết định… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định thi hành án hình phạt cấm cư trú như sau:

MẪU SỐ 5

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN………..(1)
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: ……/……/QĐ-CA (2)

…….., ngày…… tháng…… năm…..

QUYẾT ĐỊNH

THI HÀNH ÁN HÌNH PHẠT CẤM CƯ TRÚ

CHÁNH ÁN TÒA ÁN……………………

Căn cứ vào các điều 255, 256, 257 và 266 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ vào Nghị định số 53/2001/NĐ-CP ngày 23-8-2001 của Chính phủ “Hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế”,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thi hành án hình phạt bổ sung cấm cư trú là………………(3) tại……….(4), kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù về tội (các tội) ……………………………………………………………………………………………..

Tại bản án hình sự…………………….(5) số……… ngày…… tháng…… năm……..

của Tòa ……………………………………………………………………………………………..

Đối với người bị kết án…………….. sinh ngày…… tháng…… năm…………….

Trú tại: (6)

Con ông…………………………………………………… và bà …………………….

2. Người bị kết án phải trình diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi được đến cư trú và xuất trình quyết định này, giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù, bản nhận xét về kết quả chấp hành án phạt tù của Trại giam.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người bị kết án đến cư trú có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp quản lý chặt chẽ, giám sát, giáo dục, tạo điều kiện giúp đỡ người bị kết án làm ăn, sinh sống, ngăn chặn không để họ tiếp tục vi phạm pháp luật và thi hành nghiêm chỉnh bản án của Tòa án.

Nơi nhận:
– Người bị kết án;
– VKS……………………;
– Lưu hồ sơ.

CHÁNH ÁN

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 5:

(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Tòa án nhân dân quận B, thành phố H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định thi hành án hình phạt cấm cư trú (ví dụ: Số: 16/2007/QĐ-CA).

(3) Ghi thời hạn cấm cư trú theo bản án của Tòa án (ghi cả số và chữ, ví dụ “02 (hai) năm”).

(4) Ghi đầy đủ tên xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người bị kết án bị cấm cư trú theo bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành.

(5) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

(6) Ghi theo địa chỉ trong bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành.

Mẫu quyết định thi hành án hình phạt cấm cư trú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button