Biểu Mẫu

Mẫu quyết định thi hành án hình phạt quản chế

Tải về

Quyết định thi hành án hình phạt quản chế

Mẫu quyết định thi hành án hình phạt quản chế là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thi hành án hình phạt quản chế. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin bản án hình sự, người bị kết án, thời gian quản chế… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định thi hành án hình phạt quản chế tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định thi hành án hình phạt quản chế như sau:

MẪU SỐ 6

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN…………..(1)
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: ……/……/QĐ-CA (2)

…….., ngày…… tháng…… năm…..

QUYẾT ĐỊNH

THI HÀNH ÁN HÌNH PHẠT QUẢN CHẾ

CHÁNH ÁN TÒA ÁN……………………

Căn cứ vào các điều 255, 256, 257 và 266 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ vào Nghị định số 53/2001/NĐ-CP ngày 23-8-2001 của Chính phủ “Hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế”,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thi hành án hình phạt bổ sung quản chế là………………(3) tại……….(4), kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù về tội (các tội)

Tại bản án hình sự…………………….(5) số……… ngày…… tháng…… năm….

của Tòa …………………………………………………………………………………………..

Đối với người bị kết án……………………………. sinh ngày…… tháng…… năm……….

Trú tại: (6) ……………………………………………………………………………………….

Con ông…………………………………………………… và bà …………………

2. Người bị kết án phải đến địa phương là nơi quản chế ngay sau khi chấp hành xong hình phạt tù và trình diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi quản chế; xuất trình quyết định này và giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù.

3. Ủy ban nhân dân………………………………………………………………….. (7) thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
– Người bị kết án;
-UBND………………….;
– VKS……………………;
– Lưu hồ sơ THA.

CHÁNH ÁN

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 6:

(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Tòa án nhân dân quận B, thành phố H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định thi hành án hình phạt quản chế (ví dụ: Số: 17/2007/QĐ-CA).

(3) Ghi thời hạn quản chế theo bản án của Tòa án (ghi cả số và chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”).

(4) Ghi đầy đủ tên xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người bị kết án bị quản chế theo bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành.

(5) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

(6) Ghi theo địa chỉ trong bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành.

(7) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; tên huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi quản chế.

Mẫu quyết định thi hành án hình phạt quản chế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button