Biểu Mẫu

Mẫu quyết định xuất bản, tái bản xuất bản phẩm

Tải về Bản in

Mẫu quyết định xuất bản, tái bản xuất bản phẩm là gì? Mẫu quyết định xuất bản, tái bản xuất bản phẩm gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định xuất bản, tái bản xuất bản phẩm là gì?

Mẫu quyết định xuất bản, tái bản xuất bản phẩm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xuất bản, tái bản xuất bản phẩm. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định… Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu quyết định xuất bản, tái bản xuất bản phẩm

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN NHÀ XUẤT BẢN
————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ……. /QĐ-NXB…..

……, ngày…….tháng……năm……..

QUYẾT ĐỊNH
Xuất bản/tái bản xuất bản phẩm

GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) NHÀ XUẤT BẢN…

Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Căn cứ Thông tư số……/2020/TT-BTTTT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Căn cứ Giấy xác nhận đăng ký xuất bản số……….. ngày…….tháng…… năm…… của Cục Xuất bản, In và Phát hành;

Theo đề nghị của Tổng biên tập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xuất bản/tái bản xuất bản phẩm có tên:

– Tác giả, dịch giả (nếu có):

– Ngữ xuất bản:

– Khuôn khổ:….cm x…cm hoặc định dạng tệp tin:…………………………………………..

– Số trang của xuất bản phẩm in: …………………….trang hoặc dung lượng của xuất bản phẩm điện tử (byte):……………………………………………………………………………………..

– Số lượng in (bản):

– Đối tác liên kết xuất bản:

– Tên biên tập viên:……………………………………………………………………………………..

– Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế – ISBN (nếu có)…………………………………………….

Điều 2. Số xác nhận đăng ký xuất bản ghi trên xuất bản phẩm:

…….… – … /CXBIPH/… – …./…

Điều 3. Xuất bản phẩm được in/đăng tải tại:…………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………..(ghi đầy đủ tên và địa chỉ của từng cơ sở in hoặc tên website đăng tải hoặc nhà cung cấp xuất bản phẩm điện tử).

Điều 4. Quyết định này được lập thành 02 (hai) bản, 01 (một) bản lưu tại nhà xuất bản, 01 (một) bản lưu tại cơ sở in (hoặc đơn vị thực hiện đăng tải xuất bản phẩm điện tử).

Quyết định này có giá trị thực hiện 01 (một) lần đến ngày 31 tháng 12 năm…., trường hợp bị tẩy xóa, sửa chữa, photocopy không có giá trị thực hiện./

Nơi nhận:

– Như Điều 4.

GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu quyết định xuất bản, tái bản xuất bản phẩm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button