Biểu Mẫu

Mẫu số 01 – VT: Mẫu phiếu nhập kho

Tải về Bản in

Phiếu nhập kho là biểu mẫu kế toán được ban hành theo Thông tư 88/2021/TT-BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính. Mẫu phiếu nhập kho trong bài viết dưới đây gồm: Mẫu phiếu nhâp kho theo Thông tư 132, phiếu nhập kho theo thông tư 200, phiếu nhập kho theo TT133 và phiếu nhập kho theo Quyết định 48 cùng hướng dẫn cách viết phiếu nhập kho.

Mẫu phiếu nhập kho nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán. Ngoài ra, đi kèm phiếu nhập kho trong biểu mẫu kế toán thông dụng là mẫu phiếu thu, phiếu chi và phiếu xuất kho. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu phiếu nhập kho tại đây.

  1. Mẫu 03 – VT: Phiếu nhập kho theo Thông tư 88

  Phiếu nhập kho ban hành theo Thông tư 88/2021/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Mời các bạn tải về.

  HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…

  Địa chỉ:……………………………………

  Mẫu số 03 – VT

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


  PHIẾU NHẬP KHO

  Ngày….tháng….năm …….

  Số:………………………………

  – Họ và tên người giao hàng: ………………………………………………………………….

  – Theo ………… số ……….. ngày ….. tháng ….. năm ….. của ………………….

  Địa điểm nhập kho: ………………………………………………………………………

  STT

  Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

  Mã số

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  Theo chứng từ

  Thực nhập

  A

  B

  C

  D

  1

  2

  3

  4

  Cộng

  x

  x

  x

  x

  x

  – Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………

  – Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………..

  Ngày … tháng … năm ..……

  NGƯỜI GIAO HÀNG
  (Ký, họ tên)

  THỦ KHO
  (Ký, họ tên)

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ tên)

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN
  HỘ KINH DOANH/
  CÁ NHÂN KINH DOANH
  (Ký, họ tên)

  2. Phiếu nhập kho – Mẫu số 01 – VT theo thông tư 133:

  Mẫu phiếu nhập kho ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

  Đơn vị:……………….

  Bộ phận:…………….

  Mẫu số 01 – VT

  (Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

  PHIẾU NHẬP KHO

  Ngày….tháng….năm……

  Số………………………..

  Nợ……………………..

  Có.……………………..

  – Họ và tên người giao: ………………………………………………………………….

  – Theo ………… số ……….. ngày ….. tháng ….. năm ….. của ………………….

  Nhập tại kho: ………………………….địa điểm………………………………………

  STT

  Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, sản phẩm, hàng hoá

  Mã số

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  Theo chứng từ

  Thực nhập

  A

  B

  C

  D

  1

  2

  3

  4

  Cộng

  x

  x

  X

  x

  x

  – Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………

  – Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………..

  ….………, ngày…tháng…năm…

  Người giao hàng
  (Ký, họ tên)

  Thủ kho
  (Ký, họ tên)

  Kế toán trưởng
  (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

  (Ký, họ tên)

  3. Mẫu phiếu nhập kho ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  Đơn vị:………….

  Bộ phận:…………….

  Mẫu số 01 – VT
  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
  Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)
  PHIẾU NHẬP KHO

  Ngày….tháng….năm……

  Số………………………..

  Nợ……………………..

  Có………………………

  – Họ và tên người giao: ……………………………………………………………………………..

  – Theo …………… số ……….. ngày ….. tháng ….. năm ….. của ……………………………

  Nhập tại kho: …………………………………… địa điểm ………………………………………..

  STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
  Theo chứng từ Thực nhập
  A B C D 1 2 3 4
  Cộng x x x x x

  – Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………….

  – Số chứng từ gốc kèm theo: ………………………………………………………………………

  ngày…….tháng…..năm….
  Người lập phiếu
  (Ký, họ tên)
  Người giao hàng
  (Ký, họ tên)
  Thủ kho
  (Ký, họ tên)
  Kế toán trưởng
  (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
  (Ký, họ tên)

  4. Mẫu phiếu nhập kho ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

  Đơn vị: ………………………….

  Bộ phận: …………………………

  Mẫu số 01 – VT
  (Ban hành theo TT số: 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

  PHIẾU NHẬP KHO

  Ngày …… tháng …… năm 20….
  Số: …………………………………….

  Nợ: ………………………….
  Có: ………………………….

  Họ và tên người giao: …………………………………………………………………………………………….

  Theo……………………………. số…………………ngày……..tháng…….năm……..của…………………………

  Nhập tại kho: ………………………………………………….địa điểm: …………………………………………………………

  STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
  Theo chứng từ Thực nhập
  A B C D 1 2 3 4
  Cộng x x x x x

  Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………………………………….

  Số chứng từ gốc kèm theo: ………………………………………………………………………………………………………..

  Ngày ……. tháng …….. năm 20….

  Người lập phiếu
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Người giao hàng
  (Ký, họ tên)

  Thủ kho
  (Ký, họ tên)

  Kế toán trưởng
  (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)

  (Ký, họ tên)

  5. Phiếu nhập kho được ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC 

  Đơn vị:……………….

  Bộ phận:……………..

  Mẫu số: 01 – VT
  (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
  Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

  PHIẾU NHẬP KHO

  Ngày….tháng….năm……

  Số………………………..

  Nợ……………………..

  Có………………………

  – Họ và tên người giao: …………………………………………………………………………………

  – Theo……………..số………..ngày……….tháng……….năm…………của ……………………….

  Nhập tại kho: ……………………………………………….địa điểm: …………………………………

  STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
  Theo chứng từ Thực nhập
  A B C D 1 2 3 4
  Cộng: x x x x x

  – Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………

  – Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………………………………

  …….., ngày…..tháng….năm…..
  Người lập phiếu
  (Ký, họ tên)
  Người giao hàng
  (Ký, họ tên)
  Thủ kho
  (Ký, họ tên)
  Kế toán trưởng
  (Hoặc bộ phận có
  nhu cầu nhận)
  (Ký, họ tên)

  6. Cách viết phiếu nhập kho

  Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu; họ tên người giao vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa; số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho; ngày, tháng, năm theo hóa đơn; tên kho, địa điểm nhập kho.

  • Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (số vật tư,sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
  • Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (tên vật tư, sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
  • Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ qua).
  • Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).

  Phần số lượng:

  • Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh nhập).
  • Cột 2: Kế toán kho ghi số lượng thực nhập vào kho. (Thông thường số lượng theo chứng từ ở cột 1 sẽ bằng số lượng thực nhập ở cột 2, nhưng nếu hàng không về đủ, hoặc xảy ra hư hỏng trả lại người bán, và cũng có thể hàng hóa về thừa so với thực mua thì cột 1 và cột 2 sẽ khác nhau, kế toán Kho cần chú ý ghi chính xác số lượng của 2 cột này).
  • Cột 3: Giá nhập kho: được xác định bằng giá mua chưa thuế của hàng hóa cộng với các chi phí thu mua (vận chuyển, bốc dỡ…) cho một đơn vị hàng hóa.
  • Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng
  • Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu nhập cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
  • Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu nhập kho.

  Phiếu nhập kho lập thành 2 liên (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài), hoặc 3 liên (đối với vật tư tự sản xuất), và người lập phiếu (ghi rõ họ tên), người mua hàng mang phiếu đến kho để nhập vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

  Nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 2 (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài) để ghi vào thẻ kho sau đó chuyển cho phòng kế toán ghi sổ kế toán, và liên 1 lưu lại nơi lập phiếu, liên 3 (nếu có) người mua hàng giữ.

  Trên đây share-data.top.vn đã giới thiệu tới các bạn Mẫu số 01 – VT: Mẫu phiếu nhập kho mới nhất năm 2021 thường được sử dụng để xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho làm căn cứ thanh toán tiền hàng, ghi sổ kế toán…

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button