Biểu Mẫu

Mẫu số 01a/KTHS: Quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự

Tải về Bản in

Mẫu số 01a/KTHS: Quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 01a/KTHS: Quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự là gì?

Mẫu số 01a/KTHS: Quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định… Mẫu được ban hành theo Thông tư 77/2019/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu số 01a/KTHS: Quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự

BỘ CÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Số: …./QĐ-BCA

Hà Nội, ngàytháng….năm 20

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Thông tư số…/2019/TT-BCA ngày…/…./2019 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 8 năm 2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự, chuyên ngành…. đối với….. cá nhân thuộc Viện khoa học hình sự, Bộ Công an.

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Viện trưởng Viện khoa học hình sự, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Bộ Tư pháp (để lập danh sách
chung về giám định viên tư pháp);
– Lưu: VT, C09.

BỘ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 01a/KTHS: Quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button