Biểu Mẫu

Mẫu số 02/KHCN: Đơn đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm

Tải về Bản in

Mẫu số 02/KHCN: Đơn đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm là gì? Mẫu đơn đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 02/KHCN: Đơn đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm là gì?

Mẫu số 02/KHCN: Đơn đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc xét đặc cách bổ nhiệm. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, nội dung bổ nhiệm… Mẫu được ban hành theo Nghị định 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu số 02/KHCN: Đơn đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm

Mẫu số 02/KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

……….., ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH BỔ NHIỆM VÀO HẠNG CHỨC DANH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CHỨC DANH CÔNG NGHỆ HẠNG… KHÔNG QUA THI THĂNG HẠNG KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NĂM CÔNG TÁC

Kính gửi:

Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng … không qua thi thăng hạng không phụ thuộc vào năm công tác

Họ và tên (chữ in hoa):………………………………………. Nam (nữ):……………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………

Chức vụ/chức danh chuyên môn:……………….………… mã số: ………………………

Ngày tháng năm được tuyển dụng …………………………………………………………………….

Hạng chức danh:……………………………………………………… mã số:…………………….

Hệ số lương hiện hưởng……………………………….. Được hưởng từ ngày: …./…../…….

Thời gian xét nâng lương lần sau: ……………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ:……………………………………. Email…………………………………

Căn cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày…./…./…… của Chính phủ … Thông tư số …./…./TT-BKHCN ngày của Bộ Khoa học và Công nghệ; căn cứ thông báo số….ngày…. của….(2) về nhu cầu thăng hạng chức danh cho cá nhân đang giữ hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ. Tôi tự nhận thấy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để được xét bổ nhiệm đặc cách đối với chức danh….hạng…. (ghi rõ hạng chức danh, bậc đăng ký dự xét bổ nhiệm đặc cách)….

Kính đề nghị Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách xem xét và chấp thuận cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng lên chức danh………………hạng…………….

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm có:

1………………………………………………………..

2………………………………………………………..

3………………………………………………………..

Ghi chú:

(1) Ghi rõ chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ;

(2) Ghi rõ tổ chức khoa học và công nghệ nơi có thông báo về nhu cầu thăng hạng chức danh.

Mẫu số 02/KHCN: Đơn đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button