Biểu Mẫu

Mẫu số 03/BCXS: Báo cáo tình hình thực hiện kỳ hạn nợ và đảm bảo thanh toán của đại lý xổ số

Tải về

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kỳ hạn nợ và đảm bảo thanh toán của đại lý xổ số

Mẫu số 03/BCXS: Báo cáo tình hình thực hiện kỳ hạn nợ và đảm bảo thanh toán của đại lý xổ số là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thực hiện kỳ hạn nợ và thanh toán của đại lý xổ số. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin tên đại lý, nợ của đại lý… Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số 03/BCXS: Báo cáo tình hình thực hiện kỳ hạn nợ và đảm bảo thanh toán của đại lý xổ số như sau:

CÔNG TY……………

Mu số 03/BCXS

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KỲ HẠN NỢ VÀ ĐẢM BẢO THANH TOÁN CỦA ĐẠI LÝ XỔ SỐ

Đơn vị tính: Đồng

STT

TÊN ĐẠI LÝ

GIÁ TRỊ VÉ NHẬN BÁN

GIÁ TRỊ VÉ ĐÃ BÁN

NỢ CỦA CÁC ĐẠI LÝ

ĐẢM BẢO NGHĨA VỤ T.TOÁN

XSTT

XS cào, bóc Lô tô

XSTT

XS cào, bóc Lô tô

Nợ phát sinh

Nợ lũy kế

Nquá hạn lũy kế

Giá trị đảm bảo thanh toán

Tỷ lệ trên giá trị vé nhận bán

XSTT

XS cào, bóc lôtô

XSTT

XS cào, bóc lôtô

XSTT

XS cào, bóc lôtô

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Đại lý…

2

Đại lý…

TỔNG SỐ

Ghi chú: Nợ quá hạn được tính trên cơ sở giới hạn kỳ hạn nợ.

……….., ngày..tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưng
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC)
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 03/BCXS: Báo cáo tình hình thực hiện kỳ hạn nợ và đảm bảo thanh toán của đại lý xổ số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button