Biểu Mẫu

Mẫu số 03/KHCN: Bản đăng ký xét công nhận nhà khoa học đầu ngành

Tải về Bản in

Mẫu số 03/KHCN: Bản đăng ký xét công nhận nhà khoa học đầu ngành là gì? Mẫu bản đăng ký xét công nhận nhà khoa học gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 03/KHCN: Bản đăng ký xét công nhận nhà khoa học đầu ngành là gì?

Mẫu số 03/KHCN: Bản đăng ký xét công nhận nhà khoa học đầu ngành là mẫu bản đăng ký được lập ra để ghi chép về việc đăng ký xét công nhận nhà khoa học đầu ngành. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin xét công nhận… Mẫu được ban hành theo Nghị định 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu số 03/KHCN: Bản đăng ký xét công nhận nhà khoa học đầu ngành

Mẫu số 03/KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN NHÀ KHOA HỌC ĐẦU NGÀNH…………

Kính gửi:

(- Cơ quan, đơn vị đang công tác;
– Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật…;
– Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (quản lý ngành))

Tên tôi là (chữ in hoa):………………………………………………………. Nam/Nữ:……………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………..………………………………………….

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………..…………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………….……………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………..………………………………………………………

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………….

Ngày tháng năm được tuyển vào vị trí việc làm/HĐLV: ……………………………………….

Hạng chức danh khoa học/chức danh công nghệ hiện nay:……………………….. mã số:………….. Thời gian xếp: ……………

Hệ số lương hiện hưởng:……………………………………. ngày tháng năm xếp:…/…./……

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc công nhận nhà khoa học đầu ngành tại Nghị định số …./2020/NĐ-CP và Thông tư số………., tôi tự đánh giá bản thân có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn để tham gia xét chọn nhà khoa học đầu ngành ngành…………………..

Tôi làm đơn này kính đề nghị ………………………….(như phần kính gửi) xem xét cho tôi được tham gia xét chọn nhà khoa học đầu ngành.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

…………, ngày … tháng … năm …
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm có:

1……………………………………………….

2……………………………………………….

3……………………………………………..…………

Mẫu số 03/KHCN: Bản đăng ký xét công nhận nhà khoa học đầu ngành

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button