Biểu Mẫu

Mẫu số 04: Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTG

Tải về

Mẫu số 04: Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTG là mẫu gửi lên Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn nhằm xét xét, hỗ trợ cho các cá nhân mất việc làm do ảnh hưởng do dịch Covid. Mẫu gồm các thông tin: Tên người dân, ngày sinh, hộ khẩu thường trú, SĐT liên lạc và trình bày rõ hoàn cảnh của bản thân. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Mẫu số 04: Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN HỖ TRỢ
(Dành cho người lao động bị dừng, mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19)

Tên tôi là:…………………………………

Sinh ngày:…………………….tháng……….năm……….

Số thẻ CCCD/ CMTND/Hộ chiếu………………………..cấp ngày……………..

Nơi cấp:………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc:…………………………………………………………..

Nghề nghiệp, công việc khi bị dừng, mất việc:………………………..

Hoàn cảnh cụ thể hiện nay:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi không thuộc diện được nhận hỗ trợ theo quy định của quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND thành phố Hà Nội. Hiện tôi đang gặp khó khăn, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, hỗ trợ cho tôi.

Tôi xin cam kết những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………..ngày………tháng…….năm

Xác định của Tổ dân phố

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

2. Thủ tục hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

Bước 2: Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ theo quy định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Bước 3: Trong 04 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định và phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 1381/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện

Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

– Nộp trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

– Nộp trực tuyến.

– Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

(1) Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

(2) Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg;

(3) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với người lao động đang mang thai; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục.

6. Cơ quan giải quyết: Cơ quan bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 05: Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

– Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

– Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button