Biểu Mẫu

Mẫu số 04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

Tải về Bản in

Mẫu số 04/QTDA – Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán là mẫu ban hành kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.. Mẫu bao gồm các thông tin về nội dung kinh phí, dự án được duyệt, quyết toán…

Nội dung cơ bản của mẫu chi phí đầu tư đề nghị quyết toán như sau:

  1. Mẫu số 04/QTDA theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

  Mẫu số: 04/QTDA

  CHỦ ĐẦU TƯ
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

  Đơn vị: đng

  TT

  Nội dung chi phí

  Dự án được duyệt hoặc điều chỉnh

  Dự toán (TDT) được duyệt hoặc điều chỉnh

  Kết quthanh tra, kiểm toán (nếu có)

  Giá trị đề nghị quyết toán

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Tổng số

  I

  Bồi thường, hỗ trợ, TĐC

  1

  II

  Xây dựng

  1

  III

  Thiết bị

  1

  ….

  IV

  Quản lý dự án

  V

  Tư vấn

  1

  VI

  Chi phí khác

  1

  ….

  VII

  Dự phòng


  NGƯỜI LẬP BIU
  (Ký, ghi rõ họ tên)


  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  ………..,ngày… tháng… năm…
  CHỦ ĐU TƯ
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  2. Mẫu số 04/QTDA theo Thông tư 09/2016/TT-BTC

  Mẫu số: 04/QTDA

  (Ban hành kèm theo Thông tư s 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)

  CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

  Đơn vị: đồng

  TT

  Nội dung chi phí

  Dự toán được duyệt

  Quyết toán A-B

  Kết quả kiểm toán (nếu có)

  1

  2

  3

  4

  5

  Tng s

  I

  Bồi thường, hỗ trợ, TĐC

  1

  2

  II

  Xây dựng

  1

  2

  III

  Thiết b

  1

  2

  IV

  Quản lý dự án

  V

  Tư vn

  1

  2

  VI

  Chi phí khác

  1

  2

  …………, ngày… tháng… năm…

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  CHỦ ĐẦU TƯ

  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

   Back to top button