Biểu Mẫu

Mẫu số 10/QTDA: Quyết định phê duyệt quyết toán dự án

Tải về Bản in

Mẫu quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án

Mẫu số 10/QTDA: Quyết định phê duyệt quyết toán dự án là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án. Mẫu được ban hành theo Thông tư 64/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Mẫu số: 10/QTDA

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính)

  CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Số:

  …., ngày…. tháng… năm…

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc phê duyệt quyết toán dự án
  (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, hạng mục công trình) hoàn thành

  NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

  Căn cứ:………………..

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, hạng mục công trình) hoàn thành

  – Tên dự án:

  – Tên (dự án thành phần/tiểu dự án độc lập/hạng mục công trình) hoàn thành:

  – Chủ đầu tư:

  – Địa điểm xây dựng:

  – Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):

  Điều 2. Kết quả đầu tư

  1. Nguồn vốn đầu tư:

  Đơn vị tính: đồng

  Nguồn

  Giá trị phê duyệt quyết toán

  Thực hiện

  Đã thanh toán

  Còn được thanh toán

  1

  2

  3

  4

  Tổng số

  1. Vốn Ngân sách trung ương (gồm hỗ trợ có mục tiêu và CTMTQG)

  2. Vốn TPCP;

  3. Vốn ODA;

  4. Vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh;

  5. Vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước;

  6. Vốn ĐTPT của doanh nghiệp Nhà nước;

  7. ……

  2. Chi phí đầu tư

  Đơn vị tính: đồng

  Nội dung

  Dự toán

  Giá trị quyết toán

  1

  2

  3

  Tổng số

  1. Bồi thường, hỗ trợ, TĐC

  2. Xây dựng

  3. Thiết bị

  4. Quản lý dự án

  5. Tư vấn

  6. Chi phí khác

  3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

  3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

  3.2. Chi phí không tạo nên tài sản:

  4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

  Đơn vị tính: đồng

  Nội dung

  Thuộc chủ đầu tư quản lý

  Giao đơn vị khác quản lý

  Giá trị thực tế

  Giá trị quy đổi (nếu có)

  Giá trị thực tế

  Giá trị quy đổi (nếu có)

  1

  2

  3

  4

  5

  Tổng số

  1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)

  2. Tài sản ngắn hạn

  5. Vật tư thiết bị tồn đọng:

  Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

  1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

  – Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

  Đơn vị tính: đồng

  Nguồn

  Số tiền

  Ghi chú

  Tổng số

  1. Vốn Ngân sách trung ương (gồm hỗ trợ có mục tiêu và CTMTQG)

  2. Vốn TPCP;

  3. Vốn ODA;

  4. Vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh;

  5. Vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước;

  6. Vốn ĐTPT của doanh nghiệp Nhà nước;

  7. ……

  – Tổng các khoản công nợ tính đến ngày… tháng… năm… là:

  + Tổng nợ phải thu:

  + Tổng nợ phải trả:

  Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại phụ lục số:….. kèm theo.

  2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

  Đơn vị tính: đồng

  Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

  Tài sản dài hạn/cố định

  Tài sản ngắn hạn

  1

  2

  3

  3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

  4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có):

  Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  Nơi nhận:
  (ghi theo quy định Khoản 4 Điều 20 của Thông tư số 09/2016/TT-BTC)

  NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  Mẫu số 10/QTDA: Quyết định phê duyệt quyết toán dự án

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng – nhà đất của mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button