Biểu Mẫu

Mẫu số 11/2020/NG-LS: Biên bản kiểm kê ấn phẩm trắng lãnh sự hỏng

Tải về Bản in

Mẫu số 11/2020/NG-LS: Biên bản kiểm kê ấn phẩm trắng lãnh sự hỏng là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 11/2020/NG-LS: Biên bản kiểm kê ấn phẩm trắng lãnh sự hỏng là gì?

Mẫu số 11/2020/NG-LS: Biên bản kiểm kê ấn phẩm trắng lãnh sự hỏng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm kê ấn phẩm trắng lãnh sự hỏng. Mẫu nêu rõ nội dung của biên bản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2020/TT-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu số 11/2020/NG-LS: Biên bản kiểm kê ấn phẩm trắng lãnh sự hỏng

Mẫu số 11/2020/NG-LS

(Tên cơ quan đại diện/
Sở Ngoại vụ TP.Hồ Chí Minh)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /

….., ngàythángnăm 20…

BIÊN BẢN KIỂM KÊ ẤN PHẨM TRẮNG LÃNH SỰ HỎNG

Hôm nay ngày … tháng … năm 20… (tên cơ quan đại diện/Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh) thành lập ban kiểm kê ấn phẩm trắng lãnh sự bị hỏng/sai quy cách, thành phần gồm có:

1- Ông/bà …, Đại sứ/Tổng Lãnh Sự/Giám đốc Sở Ngoại vụ1,

2- Ông/bà …, Tham tán/Bí thư, Trưởng phòng/phụ trách lãnh sự,

3- Ông/bà …, Tham tán/Bí thư, Cán bộ quản lý kho ấn phẩm trắng

Để kiểm kê số ấn phẩm trắng hỏng/sai quy cách trong … tháng của năm .. cụ thể như sau:

STT

Loại ấn phẩm2

Tình trạng ấn phẩm3

Số lượng4

Ký hiệu và số seri ấn phẩm5

Toàn bộ số ấn phẩm trắng trên đã được niêm phong trước mặt chúng tôi để chuyển về Cục Lãnh sự.

Biên bản này được lập thành 4 bản6 để: gửi Cục Lãnh sự (1), lưu tại Văn phòng Đại sứ quán (1), Phòng Lãnh sự Đại sứ quán (1) và Kho ấn phẩm trắng (1).

Đại sứ/ Tổng Lãnh
sự/Tham tán Công sứ/
Giám đốc Sở Ngoại vụ
(ký tên, đóng dấu)7

Trưởng phòng/Phụ
trách lãnh sự
(ký tên)

Cán bộ quản lý kho n
phm trng
(ký tên)

Ghi chú:

1 Đối với Báo cáo của Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh;

2 Ghi rõ loại ấn phẩm như: hộ chiếu ngoại giao, công vụ, phổ thông, thị thực, giấy thông hành…;

3 Ghi rõ là sai quy cách, viết sai, ép hỏng, dán ảnh hỏng, bị rách…;

4 Ghi số lượng ấn phẩm bị hỏng;

5 Ghi số hiệu như ký hiệu của hộ chiếu, thị thực… và ghi theo thứ tự từ thấp đến cao;

6 Trường hợp đơn vị báo cáo là Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh thì lập thành 2 Bản gửi Cục Lãnh sự và lưu tại Phòng Lãnh sự Sở Ngoại vụ;

7 Nếu biên bản kiểm kê ấn phẩm trắng hỏng có nhiều trang phải đóng dấu giáp lai giữa các trang.

Mẫu số 11/2020/NG-LS: Biên bản kiểm kê ấn phẩm trắng lãnh sự hỏng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button