Biểu Mẫu

Mẫu số 11/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu số 11/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành. Mẫu được ban hành theo Thông tư 64/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Mẫu số: 11/QTDA

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính)

  ĐƠN VỊ TỔNG HỢP BÁO CÁO:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Số:

  BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

  6 tháng, cả năm….

  1. Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  Loại dự án

  (Công trình)

  Chủ đầu tư

  Số dự án

  Tổng mức đầu tư

  Giá trị đề nghị quyết toán

  Giá trị quyết toán được duyệt

  Chênh lệch

  Số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị QT được duyệt

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8 = 6-7

  9

  Phần I

  BÁO CÁO TỔNG SỐ DỰ ÁN

  Tổng cộng

  Dự án QTQG

  Nhóm A

  Nhóm B

  Nhóm C

  Phần II

  CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI

  I

  Dự án QTQG

  Nhóm A

  Nhóm B

  Nhóm C

  II

  Dự án QTQG

  Nhóm A

  Nhóm B

  Nhóm C

  2. Dự án chưa phê duyệt quyết toán

  a) Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán

  STT

  Loại dự án

  (Công trình)

  Chủ đầu tư

  Dự án trong thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán

  Dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán dưới 24 tháng

  Dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán trên 24 tháng

  Số dự án

  Tổng mức đầu tư

  Tổng giá trị đề nghị QT

  Số dự án

  Tổng mức đầu tư

  Tổng giá trị đề nghị QT

  Số dự án

  Tổng mức đầu tư

  Tổng giá trị đề nghị QT

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  Phần I

  BÁO CÁO TỔNG SỐ DỰ ÁN

  Tổng cộng

  Dự án QTQG

  Nhóm A

  Nhóm B

  Nhóm C

  Phần II

  CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI

  I

  Dự án QTQG

  Nhóm A

  Nhóm B

  Nhóm C

  II

  Dự án QTQG

  Nhóm A

  Nhóm B

  Nhóm C

  b) Dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán (gồm cả dự án hoàn thành nhưng chưa làm thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng)

  STT

  Loại dự án

  (Công trình)

  Chủ đầu tư

  Dự án trong thời hạn lập báo cáo quyết toán

  Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng

  Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng

  Số dự án

  Tổng mức đầu tư

  Tổng số vốn đã thanh toán

  Số dự án

  Tổng mức đầu tư

  Tổng số vốn đã thanh toán

  Số dự án

  Tổng mức đầu tư

  Tổng số vốn đã thanh toán

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  Phần I

  BÁO CÁO TỔNG SỐ DỰ ÁN

  Tổng cộng

  Dự án QTQG

  Nhóm A

  Nhóm B

  Nhóm C

  Phần II

  CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI

  I

  Dự án QTQG

  Nhóm A

  Nhóm B

  Nhóm C

  II

  Dự án QTQG

  Nhóm A

  Nhóm B

  Nhóm C

  3. Tồn tại, vướng mắc về công tác quyết toán dự án hoàn thành

  4. Đề xuất và kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành

  ….., ngày tháng năm….

  LẬP BIỂU

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  Ghi chú:

  Chi tiết theo đơn vị cấp dưới tại địa phương là cấp quản lý dự án (tỉnh, từng huyện, từng xã); trong đó Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện tổng hợp tình hình quyết toán của các dự án hoàn thành theo từng huyện và từng đơn vị cấp xã thuộc cấp huyện quản lý gửi Sở Tài chính để tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của cấp tỉnh.

  Mẫu số 11/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng – nhà đất của mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button