Biểu Mẫu

Mẫu số 13-MST: Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

Tải về

Mẫu văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế/thông báo mã số thuế được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

  1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế theo Thông tư 105

  Mẫu số: 13-MST

  (Ban hành kèm theo Thông số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ______________________

  …, ngày… tháng … năm…

  VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

  <Giấy chứng nhận đăng ký thuế/Thông báo mã số thuế>

  ______________

  Kính gửi:……………….

  1. Tên người nộp thuế, cá nhân (Ghi theo thông tin đăng ký thuế):……………………..

  Mã số thuế:……………………………………

  Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo thông tin đăng ký thuế):……………………..

  Địa chỉ kinh doanh (Nếu có):……………………..

  2. Tên đại lý thuế (Nếu có):……………………..

  Mã số thuế:……………………..

  Hợp đồng đại lý thuế: số ngày

  3. Lý do đề nghị cấp lại:

  ………………………………………..

  Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

  Họ và tên:

  Chứng chỉ hành nghề số:

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Ghi chú:

  Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân khác không cần đóng dấu.

  2. Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế theo Thông tư 95

  Mẫu số: 13- MST
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC
  ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————————————

  ………, ngày …… tháng …… năm ……

  VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
  CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ

  Kính gửi: ……………………………………………

  Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế): …………………………………………………

  …………………………………………………….…………………………………………………..

  Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế): …..………………………………………………..

  Địa chỉ kinh doanh (Nếu có): ……………………………………………………………………………

  Lý do đề nghị cấp lại: ………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………

  Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.

  Ghi chú:
  – Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.
  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button