Biểu Mẫu

Mẫu số 21-HC: Biên bản nghị án vụ án hành chính

Tải về

Mẫu số 21-HC: Biên bản nghị án vụ án hành chính

Mẫu số 21-HC: Biên bản nghị án vụ án hành chính là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại nội dung cuộc nghị án về vụ án hành chính. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra nghị án, nội dung của cuộc nghị án. Mẫu biên bản được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về biên bản nghị án vụ án hành chính tại đây.

Mẫu số 19-HC: Quyết định tạm ngừng phiên tòa vụ án hành chính

Mẫu số 18-HC: Quyết định hoãn phiên tòa vụ án hành chính

Mẫu quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính

Mẫu số 21-HC: Biên bản nghị án vụ án hành chính

Nội dung cơ bản của mẫu số 21-HC: Biên bản nghị án vụ án hành chính như sau:

Mẫu số 21-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN…..(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vào hồi…giờ…phút, ngày…tháng…năm….

Tại: (2) ……………………………………………………………………………………………………..

Thành phần Hội đồng xét xử(3) ……….gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà) …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………(4)

Tiến hành nghị án vụ án hành chính thụ lý số…/…/….-HC (5) ngày….tháng…năm…. về (6)…………………………………………., giữa:

Người khởi kiện: ………………………………………………………………………………………..

Người bị kiện: ……………………………………………………………………………………………

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: (7) ……………………………………………………….

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU (8)

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Việc nghị án kết thúc vào hồi…….giờ…….phút, ngày…….tháng…….năm.

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử cùng nghe và ký tên dưới đây.

Thành viên
Hội đồng xét xử
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 21-HC:

(1) Ghi tên Tòa án mở phiên tòa; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh H).

(2) Ghi địa điểm nơi tiến hành phiên tòa (ví dụ: Tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh N; hoặc: Tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện S, thành phố H).

(3) Nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; nếu Hội đồng xét xử phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

(4) Ghi đầy đủ họ tên thành viên Hội đồng xét xử.

(5) Ô thứ nhất ghi số thụ lý, ô thứ hai ghi năm thụ lý và ô thứ ba nếu tại cấp sơ thẩm thì ghi “TLST”, nếu tại cấp phúc thẩm thì ghi “TLPT”.

(6) Ghi trích yếu vụ án (ví dụ: về “khiếu kiện quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng”).

(7) Ghi đầy đủ họ tên tương ứng với tư cách đương sự trong vụ án.

(8) Ghi các ý kiến thảo luận, biểu quyết và quyết định của Hội đồng xét xử theo từng vấn đề của vụ án, nếu có ý kiến khác thì ghi rõ ý kiến của thành viên Hội đồng xét xử có ý kiến khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button