Biểu Mẫu

Mẫu số 23-HS: Biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm

Tải về

Mẫu biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm

Mẫu số 23-HS: Biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về nội dung của phiên tòa hình sự phúc thẩm. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra phiên tòa hình sự phúc thẩm, các bên tham gia tố tụng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số 23-HS: Biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm như sau:

Mẫu số 23-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN(1)…………………….

–––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

BIÊN BẢN

PHIÊN TÒA HÌNH SỰ PHÚC THẨM

Vào hồi……. giờ……. phút ngày……. tháng……. năm….(2)

Tại: (3) …………………………………………………………………………………………….

Tòa án (4) ………………………………………………………………………………………..

Mở phiên tòa để xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo (5) …………

Đã bị Tòa án (6)………………….. xử phạt về tội (các tội) (7)……………………..

Theo điểm (các điểm)…….khoản (các khoản)………Điều (các điều)……… của Bộ luật Hình sự với mức hình phạt (8).

Do có kháng cáo (kháng nghị) của: (9) ………………………………………………….

Vụ án được xét xử (10) ………………………………………………………………………

I. Những người tiến hành tố tụng (11)

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà) …………………………………………….

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 người): Ông (Bà) …….

Thẩm phán dự khuyết (nếu có): Ông (Bà) …………………………………………….

Các Hội thẩm nhân dân (quân nhân): Ông (Bà) …………………………………….

Hội thẩm nhân dân (quân nhân) dự khuyết (nếu có): Ông (Bà) ……………….

Thư ký phiên tòa: Ông (Bà) …………………………………………………………………

Thư ký phiên tòa dự khuyết (nếu có): Ông (Bà) …………………………………….

Đại diện Viện kiểm sát…………………………………tham gia phiên tòa:

Ông (Bà) …………….………….. Kiểm sát viên.

Ông (Bà) …………….………….. Kiểm sát viên.

Ông (Bà) …………….………….. Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có).

II. Những người tham gia tố tụng

– Bị cáo (12):………………………. sinh ngày…..tháng….. năm….. tại ………………

Nơi cư trú…………; nghề nghiệp……………..; trình độ văn hoá (học vấn)………..; dân tộc:…………………; giới tính:………; con ông………………………..và bà………………………….; có vợ (chồng) và…….con; tiền sự…………; tiền án……….; nhân thân…….…….bị bắt tạm giam ngày……………………………

– Người đại diện hợp pháp của bị cáo: ………………………………………………….

Ông (Bà)…………………….sinh năm (hoặc tuổi)……..; nơi cư trú……………..; nghề nghiệp………………………. là: (13)…………………………………………………………….

– Người bào chữa cho bị cáo: (14) ………………………………………………………..

Ông (Bà) ……………………………………………………………………………………………

– Bị hại: (15) ……………………………………………………………………………………….

– Người đại diện hợp pháp của bị hại: (16) ……………………………………………..

– Nguyên đơn dân sự: (17) …………………………………………………………………..

– Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự: (18) …………………………

– Bị đơn dân sự: (19) ……………………………………………………………………………

– Người đại diện hợp pháp của bị đơn dân sự: (20) …………………………………

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: (21) …………………………

– Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: (22) …..

– Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại (nguyên đơn dân sự, (23)……..):

Ông (Bà) ……………………………………………………………………………………………

– Người tham gia tố tụng khác: (24) ……………………………………………………….

III. Phần thủ tục bắt đầu phiên tòa

1. Chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc Quyết định đưa vụ án ra xét xử.

2. Thư ký phiên tòa báo cáo với Hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những người được Tòa án triệu tập hoặc được mời và lý do vắng mặt.

3. Chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại sự có mặt những người có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy mời của Tòa án; kiểm tra lý lịch, phổ biến quyền và nghĩa vụ của họ; giải thích cho họ biết về những bản án, quyết định được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án và quyền của họ về việc yêu cầu Tòa án không công bố những nội dung liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh; yêu cầu người phiên dịch, người giám định phải cam đoan làm tròn nhiệm vụ và yêu cầu người làm chứng là người thành niên phải cam đoan không khai gian dối.

4. Chủ tọa phiên tòa giới thiệu những người tiến hành tố tụng và hỏi Kiểm sát viên, những người tham gia tố tụng xem họ có đề nghị thay đổi Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, người giám định, người phiên dịch hay không. (25)

5. Chủ tọa phiên tòa hỏi người kháng cáo, Kiểm sát viên có bổ sung, thay đổi, rút kháng cáo, kháng nghị hay không. (26)

6. Chủ tọa phiên tòa hỏi Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng xem có ai yêu cầu bổ sung chứng cứ mới, tài liệu, đồ vật, triệu tập thêm người làm chứng hay không. (27)

IV. Phần tranh tụng tại phiên tòa:

1. Thành viên Hội đồng xét xử trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm, nội dung kháng cáo, kháng nghị:

…………………………………………………………………………………………………………

2. Hỏi và trả lời tại phiên tòa: (28)

…………………………………………………………………………………………………………

3. Tranh luận tại phiên tòa: (29)

………………………………………………………………………………………………………..

4. Lời nói sau cùng của bị cáo (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………….

Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để nghị án.

Hội đồng xét xử vào phòng xử án và tuyên án (30)

Những sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng:(31)

……………………………………………………………………………………………………….

Phiên tòa kết thúc vào hồi…… giờ…… phút ngày…… tháng……. năm….

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN PHIÊN TÒA

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 23-HS:

(1) nếu là Tòa án quân sự quân khu thì ghi Tòa án quân sự quân khu nào (ví dụ: Tòa án quân sự Quân khu Thủ đô); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi Tòa án nhân dân cấp cao nào (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).

(2) ghi giờ, ngày, tháng, năm xét xử vụ án hình sự phúc thẩm.

(3) ghi địa điểm nơi tiến hành phiên tòa (ví dụ Tại: trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh).

(4) ghi Tòa án xét xử phúc thẩm vụ án.

(5) nếu vụ án có nhiều bị cáo thì ghi đầy đỉ họ tên bị cáo đầu vụ và đồng phạm (ví dụ: Nguyễn Văn A và đồng phạm). Nếu bị cáo là pháp nhân thương mại thì ghi tên pháp nhân thương mại.

(6) ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm.

(7) và (8) ghi cụ thể tội danh và hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định.

(9) ghi đầy đủ họ tên người kháng cáo, tên Viện kiểm sát kháng nghị.

(10) ghi vụ án được xét xử công khai hay xử kín.

(11) ghi đầy đủ họ tên của các Thẩm phán, Thư ký phiên tòa; ghi tên của Viện kiểm sát và họ tên của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa; nếu vụ án do Tòa án quân sự giải quyết thì không ghi Ông (Bà) mà ghi cấp bậc quân hàm.

(12) nếu có nhiều bị cáo thì ghi thứ tự từng người một; trường hợp bị cáo là pháp nhân thương mại thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính, họ tên người đại diện theo pháp luật, tiền án, tiền sự của pháp nhân thương mại và các thông tin cần thiết khác.

(13) ghi rõ mối quan hệ với bị cáo (ví dụ: là bố của bị cáo); nếu có mặt tại phiên tòa thì ghi có mặt và nếu vắng mặt tại phiên tòa thì ghi vắng mặt.

(14) nếu có người bào chữa thì ghi rõ họ tên của người bào chữa và họ tên của bị cáo được bào chữa; nếu người bào chữa là luật sư thì ghi luật sư của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào (ví dụ: Ông Trần B, Luật sư Văn phòng luật sư Vạn Xuân thuộc Đoàn luật sư tỉnh H bào chữa cho Nguyễn Văn C); nếu không phải là luật sư thì ghi nghề nghiệp, nơi công tác của người bào chữa (ví dụ: Bà Lê Thị M, bào chữa viên nhân dân công tác tại Hội luật gia tỉnh M bào chữa cho Nguyễn Văn D); nếu có mặt tại phiên tòa thì ghi có mặt và nếu vắng mặt tại phiên tòa thì ghi vắng mặt.

(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) và (22) nếu có người nào tham gia tố tụng thì ghi đầy đủ họ tên, tuổi, nơi cư trú của người đó. Trong trường hợp bị hại là người bị xâm phạm về tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự và là người dưới 18 tuổi, thì nhất thiết phải ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của người bị hại; nếu có mặt tại phiên tòa thì ghi có mặt và nếu vắng mặt tại phiên tòa thì ghi vắng mặt.

(23) nếu bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có người bảo vệ quyền lợi cho họ, thì ghi đầy đủ họ tên của họ theo thứ tự; sau chữ Ông (Bà) ghi đầy đủ họ tên; nếu người bảo vệ quyền lợi của đương sự là luật sư thì ghi luật sư của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào; nếu không phải là luật sư thì ghi nghề nghiệp, nơi công tác của người bảo vệ quyền lợi cho đương sự; nếu có mặt tại phiên tòa thì ghi có mặt và nếu vắng mặt tại phiên tòa thì ghi vắng mặt.

(24) ghi đầy đủ họ tên của những người tham gia tố tụng khác.

(25), (26) và (27) sau từng mục ghi việc trả lời của những người được hỏi. Nếu có người đề nghị thay đổi Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, người giám định, người phiên dịch; thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị; yêu cầu bổ sung chứng cứ mới, tài liệu, đồ vật, triệu tập thêm người làm chứng thì ghi đề nghị, yêu cầu, ý kiến của họ và ghi quyết định giải quyết của Hội đồng xét xử.

(28) ghi các câu hỏi và trả lời của bị cáo, người bào chữa, những người tham gia tố tụng khác, Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

(29) ghi tóm tắt các ý kiến phát biểu, đối đáp của Kiểm sát viên và những người khác về nội dung kháng cáo, kháng nghị và những nội dung khác của bản án, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị.

(30) nếu sau khi nghị án Hội đồng xét xử tuyên án thì ghi: Hội đồng xét xử tuyên án theo bản án đã được Hội đồng xét xử thông qua tại phòng nghị án (không phải ghi phần quyết định của bản án). Nếu Hội đồng xét xử có quyết định khác thì ghi quyết định của Hội đồng xét xử (ví dụ: Hội đồng xét xử quyết định trở lại việc hỏi và tranh luận).

(31) ghi những sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, những người tham gia tố tụng khác: những vấn đề được ghi trong Biên bản phiên tòa có yêu cầu sửa đổi, bổ sung và những sửa đổi, bổ sung cụ thể. Nếu có nhiều người yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì ghi thứ tự từng người một. Sau đó, người có yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải ký xác nhận.

Cần lưu ý: Nếu phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày, thì kết thúc mỗi ngày cần ghi “Hội đồng xét xử tạm nghỉ” và khi tiếp tục phiên tòa cần ghi “Ngày…tháng…năm…, Hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa”.

Mẫu số 23-HS: Biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button