Biểu Mẫu

Mẫu số 32-HS: Thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa

Tải về

Mẫu thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa

Mẫu số 32-HS: Thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin người nhận thông báo, nội dung thông báo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số 32-HS: Thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa như sau:

Mẫu số 32-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN…………………….(1)

–––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––

Số:…./…..(2)/TB-TA

………., ngày….. tháng….. năm……

THÔNG BÁO

Về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa

Căn cứ Điều 45 và Điều 279 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét thấy: (3) ……………………………………………………………………………………

Tòa án (4)……………………thông báo cho (5)…………………là (6) ……………..

Về việc chấp nhận/không chấp nhận yêu cầu, đề nghị của ông (bà) (7) ………

Nơi nhận:

– Viện kiểm sát(8)….;

– Người yêu cầu, đề nghị;

– Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 32-HS:

(1) và (4) nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi Tòa án nhân dân quận (huyện, thị xã, thành phố) gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án quân sự quân khu thì ghi Tòa án quân sự quân khu nào (ví dụ: Tòa án quân sự Quân khu Thủ đô).

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Thông báo (ví dụ: 01/2017/TB-TA).

(3) ghi rõ yêu cầu đề nghị và căn cứ, nội dung chấp nhận/không chấp nhận yêu cầu, đề nghị quy định tại khoản 1 Điều 279 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

(5) và (7) ghi đầy đủ họ tên, nơi cư trú của người yêu cầu, đề nghị.

(6) ghi rõ tư cách tố tụng của người yêu cầu, đề nghị.

(8) ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp.

Mẫu số 32-HS: Thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button