Biểu Mẫu

Mẫu số 47-HS: Quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn

Tải về

Mẫu quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn

Mẫu số 47-HS: Quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin hội đồng thẩm phán, nội dung của quyết định giải quyết kháng cáo quá hạn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số 47-HS: Quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn như sau:

Mẫu số 47-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN…………………….(1)

–––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––

Số:……/…… (2) /HSPT-QĐ

………., ngày….. tháng….. năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết kháng cáo quá hạn

TÒA ÁN (3)……………………………..

– Thành phần Hội đồng xét kháng cáo quá hạn gồm có: (4) ………………………….

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà) …………………………………………………

Các Thẩm phán:

Ông (Bà) ………………………………………………………………………………………………..

Ông (Bà) ………………………………………………………………………………………………..

– Đại diện Viện kiểm sát (5)………………………tham gia phiên họp: ……………..

Ông (Bà)………………………….- Kiểm sát viên.

NHẬN THẤY:

Ngày…..tháng…..năm……, (6)…….. Ông (Bà) (7) …………. có đơn kháng cáo Bản án (Quyết định) số: (8)…………của Tòa án (9)…………….. đối với vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:…/…/TLST-HS ngày…tháng…năm…với nội dung (10)……..

XÉT THẤY:

Việc kháng cáo của (11) ………………………………………………..là quá thời hạn quy định tại Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Việc kháng cáo quá hạn là do (12) ……………………………………………………………

Căn cứ Điều 335 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

1 (13). ……………………………kháng cáo quá hạn của (14)……………………………….

Đối với Bản án (Quyết định) hình sự sơ thẩm số: (15)…….của Tòa án (16)……..

2 (17) …………………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

-(18)……………………..;

– Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT KHÁNG CÁO

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 47-HS:

(1) và (3) ghi tên Tòa án xét xử phúc thẩm; nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi: Tòa án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh…); nếu là Tòa án quân sự ghi Tòa án quân khu (Tòa án quân sự Quân khu 1).

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: 68/2017/HSPT-QĐ)

(4) ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán; nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “Ông (Bà)” mà ghi cấp bậc quân hàm.

(5) ghi tên Viện kiểm sát, họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

(6) ghi địa vị pháp lý trong tố tụng của người kháng cáo.

(7) (11) và (14) nếu cá nhân thì ghi đầy đủ họ tên của người kháng cáo; nếu pháp nhân thương mại thì ghi họ tên của người đại diện theo pháp luật; trường hợp bị cáo là người kháng cáo thì không ghi Ông (Bà).

(8) và (15) ghi cụ thể số và ký hiệu Bản án, Quyết định (ví dụ: 168/2017/HS-PT ngày 03 tháng 6 năm 2017; 168/2017/HSST-QĐ ngày 03 tháng 6 năm 2017).

(9) và (16) ghi tên Tòa án xét xử sơ thẩm.

(10) ghi cụ thể nội dung kháng cáo.

(12) nêu lý do kháng cáo quá hạn

(13) nếu chấp nhận kháng cáo thì ghi chấp nhận; nếu không chấp nhận kháng cáo thì ghi không chấp nhận.

(17) nếu chấp nhận kháng cáo quá hạn thì ghi phần của bản án (quyết định) hình sự sơ thẩm bị kháng cáo chưa có hiệu lực pháp luật và vụ án được xét xử phúc thẩm theo thủ tục chung; nếu không chấp nhận kháng cáo quá hạn thì ghi Bản án (quyết định) hình sự sơ thẩm số…..của Tòa án…..có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn.

(18) ghi tên Tòa án đã xử sơ thẩm và người kháng cáo quá hạn.

Mẫu số 47-HS: Quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button