Biểu Mẫu

Mẫu số 51-HC: Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Tải về

Mẫu số 51-HC: Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu số 51-HC: Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm là mẫu bản thông báo được tòa án nhân dân lập ra để thông báo về việc giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 43-HC: Quyết định giải quyết việc kháng cáo (kháng nghị)

Mẫu số 28-HC: Thông báo trả lại đơn kháng cáo vụ án hành chính

Mẫu số 42-HC: Quyết định hủy bản án sơ thẩm vụ án hành chính

Mẫu số 51-HC: Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Nội dung cơ bản của mẫu số 51-HC: Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm như sau:

Mẫu số 51-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN …(1)
––––––––––––––
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––
Số: …/…./TB-TA …………, ngày….tháng….năm….

THÔNG BÁO
Giải quyết đơn đề nghị (thông báo, kiến nghị) (2) xem xét theo thủ tục
giám đốc thẩm

Kính gửi: (3) ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4) …………………………………………………………………………….

Tòa án nhân dân…………………………… nhận được Đơn đề nghị (thông báo, kiến nghị) (5) của……………………………(6) đề nghị Tòa án xét lại Bản án (Quyết định) số…………. ngày…..tháng….năm….. của Tòa án nhân dân……………….. về …………………… theo thủ tục giám đốc thẩm.

Sau khi nghiên cứu đơn đề nghị và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án,

Tòa án nhân dân ………………………… có ý kiến như sau:

1. …………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………

Vì vậy, không có căn cứ để kháng nghị Bản án (Quyết định)………………… số…………. ngày…..tháng…..năm…… nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tòa án nhân dân……………………….. thông báo để…………………….. biết.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Chánh án TAND … (để b/c);
  • VKSND cùng cấp (để biết);
  • TAND cấp phúc thẩm;
  • TAND cấp sơ thẩm;
  • Cục/Chi cục THADS ….;
  • Lưu: VT (VP, ….), hồ sơ vụ án.
CHÁNH ÁN (8)
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 51-HC:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân nhận đơn đề nghị; nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao nào (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).

(2) và (5) Tùy thuộc vào chủ thể có đơn đề nghị, thông báo hoặc kiến nghị quy định tại Điều 256 của Luật TTHC mà ghi cho phù hợp.

(3) (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ người đề nghị, kiến nghị, thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức. Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

(6) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(8) Trường hợp Chánh án phân công cho người có thẩm quyền ký thay, ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền thì người đó ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button