Biểu Mẫu

Mẫu số 54-HS: Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự

Tải về

Mẫu quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự

Mẫu số 54-HS: Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc rút hồ sơ vụ án hình sự. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin hồ sơ xin rút, nơi hồ sơ được chuyển đến… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số 54-HS: Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự như sau:

Mẫu số 54-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN …….. (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

Số:…./…… (2)/QĐ-TA ……………, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

RÚT HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ

TÒA ÁN (3)…………………………

Căn cứ Điều 376 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Để có tài liệu nghiên cứu giám đốc việc xét xử,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Rút hồ sơ vụ án thụ lý số: (4)…………….do Tòa án (5)…………………… xét xử bị cáo (6)…………………………tại Bản án (Quyết định) số: (7)………………….về tội (8)……………………………..theo quy định tại (9)……………………………………………..

Điều 2. Đề nghị Tòa án (10)……………………….chuyển hồ sơ vụ án nêu trên đến Tòa án (11)……………………….trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Ghi chú:

– Nếu hồ sơ vụ án đã được chuyển cho cơ quan khác thì thông báo bằng văn bản cho Tòa án (12)……………………. để theo dõi.

– Đề nghị gửi hồ sơ vụ án cho Tòa án (13)………………………………………………

Nơi nhận:

– TA (15)……………………. (để thực hiện);

– Đ/c Chánh án (hoặc đ/c Phó Chánh án

được phân công phụ trách) (16)………….. (để báo cáo);

– VKS (17)…………………. (để biết);

– Lưu…………………………….

(14) …………….

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 54-HS:

(1), (3), (11), (12) và (16) ghi tên Tòa án ra quyết định.

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 01/2017/QĐ-TA).

(4) ghi cụ thể số, ký hiệu và ngày, tháng, năm vụ án thụ lý (ví dụ:168/2017/TLPT-HS ngày 28-6-2017).

(5), (10) và (15) ghi tên Tòa án đã xét xử và ra bản án (quyết định) có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm.

(6) nếu bị cáo là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó, nếu bị cáo là pháp nhân thương mại thì ghi tên pháp nhân thương mại đó và tên người đại diện theo pháp luật. Nếu vụ án có nhiều bị cáo thì ghi rõ họ tên bị cáo đầu vụ và đồng phạm (ví dụ: Nguyễn Văn A và đồng phạm).

(7) ghi cụ thể số và ký hiệu Bản án, Quyết định (ví dụ: 168/2017/HSST-QĐ ngày 03 tháng 6 năm 2017).

(8) ghi tội danh bị cáo bị xét xử.

(9) ghi cụ thể điểm, khoản, điều nào của Bộ luật Hình sự.

(13) ghi tên Tòa án ra quyết định và đơn vị, phòng chức năng có thẩm quyền.

(14) ghi chức vụ của người có thẩm quyền ký rút hồ sơ.

(17) ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp; nếu là Viện kiểm sát nhân dân cấp cao thì phải ghi tên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.

Mẫu số 54-HS: Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button