Biểu Mẫu

Mẫu số 55-HS: Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm

Tải về

Mẫu thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm

Mẫu số 55-HS: Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm. Mẫu thông báo nêu rõ tòa án ra thông báo, nội dung của bản thông báo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số 55-HS: Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm như sau:

Mẫu số 55-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN…………………….(1)

–––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

Số:…./……/TB-TA(2)

………., ngày….. tháng….. năm……

THÔNG BÁO

Giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm đối với bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Kính gửi: (3)…..……………………………………………………

Địa chỉ: (4)………………………………………………………….

Tòa án (5) …………………….. nhận được Đơn đề nghị/Kiến nghị của (6) …………………………………….. đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) số: (7)……………………..của Tòa án (8)……………………. về vụ án (9) …………..

Sau khi nghiên cứu Đơn đề nghị/Kiến nghị nêu trên và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Tòa án (10)……………………………………. có ý kiến như sau: (11) ………………………………

Tòa án (12)…………………………. thông báo để (13)……………………………..biết.

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Đ/c Chánh án (hoặc đ/c Phó Chánh án

được phân công phụ trách) (14)………….. (để báo cáo);

– TA(15)……………………;

– VKS (16)…………………. (để phối hợp);

– Lưu……………………………………….

(17) ………………

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 55-HS:

(1), (5), (10), (12) và (14) ghi tên Tòa án ra thông báo.

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Thông báo (ví dụ: Số: 01/2017/TB -TA).

(3), (6) và (13) nếu là cá nhân thì ghi đầy đủ họ tên của cá nhân đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức đó và ghi đầy đủ họ tên của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó.

(4) nếu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

(7) ghi cụ thể số và ký hiệu Bản án, Quyết định (ví dụ: 168/2017/HSST-QĐ ngày 03 tháng 6 năm 2017).

(8) ghi tên Tòa án đã xét xử và ra bản án (quyết định) có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm.

(9) ghi tên vụ án (ví dụ: Vụ án Nguyễn Văn A bị kết án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

(11) ghi nội dung trả lời.

(15) Tòa án nơi có bản án (quyết định) bị đề nghị giám đốc thẩm.

(16) ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp; nếu là Viện kiểm sát nhân dân cấp cao thì phải ghi tên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.

(17) ghi chức vụ của người có thẩm quyền ký thông báo.

Mẫu số 55-HS: Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button