Biểu Mẫu

Mẫu số B01 – DNSN: Báo cáo tình hình tài chính

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo tình hình tài chính

Mẫu số B01 – DNSN: Báo cáo tình hình tài chính là mẫu bản báo cáo tài chính được lập ra để báo cáo về tình hình tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 132

  Đơn vị:…………………………….

  Địa chỉ:………………………….

  Mẫu số B01 – DNSN

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

  Tại ngày … tháng … năm …

  Đơn vị tính:………….

  CHỈ TIÊU

  Mã số

  Số cuối năm

  Số đầu năm

  1

  2

  3

  4

  TÀI SẢN

  1. Tiền

  110

  2. Các khoản nợ phải thu

  120

  3. Hàng tồn kho

  130

  4. Giá trị còn lại của TSCĐ

  140

  5. Tài sản khác

  150

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140 + 150)

  200

  NGUỒN VỐN

  I. Nợ phải trả

  300

  1. Các khoản nợ phải trả

  310

  2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

  320

  II. Vốn chủ sở hữu

  400

  1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

  410

  2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

  420

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

  (500=300+400)

  500

  ……, ngày…tháng…năm…

  Người lập biểu
  (Ký, họ tên)

  Kế toán trưởng
  (Ký, họ tên)

  Người đại diện theo pháp luật
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Ghi chú:

  (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

  (2) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.

  Mẫu số B01 – DNSN: Báo cáo tình hình tài chính

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button