Biểu Mẫu

Mẫu số B02 – DNSN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số B02 – DNSN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 132

  Đơn vị:……………………….

  Địa chỉ:……………………….

  Mẫu số B02 – DNSN

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  Năm …

  Đơn vị tính:…………

  CHỈ TIÊU

  Mã số

  Năm nay

  Năm trước

  1

  2

  3

  4

  1. Doanh thu và thu nhập thuần

  01

  2. Các khoản chi phí

  02

  3. Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (03=01-02)

  03

  ……, ngày…tháng…năm…

  Người lập biểu
  (Ký, họ tên)

  Kế toán trưởng
  (Ký, họ tên)

  Người đại diện theo pháp luật
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Mẫu số B02 – DNSN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button