Biểu Mẫu

Mẫu số B04a-TS: Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Tải về

Mẫu danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Mẫu số B04a-TS: Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN là mẫu danh sách được lập ra để ghi chép lại danh sách truy thu bảo hiểm. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin người lao động, đơn vị sử dụng lao động, số định danh, thời gian truy thu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu danh sách tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số B04a-TS: Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN như sau:

BHXH TỈNH……..

BHXH HUYỆN…

Mẫu số: B04a-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH TRUY THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Quý ……. Năm……………

TT

Họ và tên

Số định danh

Đơn vị nơi người lao động đang làm việc

Truy thu

Ghi chú

Số tháng

Từ tháng năm

Đến tháng năm

A

B

C

1

2

3

4

5

…………, ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN LẬP

Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu B04a-TS)

a) Mục đích: tổng hợp số người truy thu thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN quy định tại Khoản 1 Điều 23. BHXH huyện gửi BHXH tỉnh, BHXH tỉnh tổng hợp để theo dõi, kiểm tra.

b) Căn cứ lập: Mẫu D02-TS, D02a-TS của từng đơn vị.

c) Trách nhiệm lập: BHXH huyện, Phòng Quản lý thu BHXH tỉnh.

d) Thời gian lập: hằng quý.

đ) Phương pháp lập:

– Cột A: ghi số thứ tự.

– Cột B: ghi họ tên người lao động truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

– Cột C: ghi số định danh.

– Cột 1: ghi tên đơn vị hiện tại người lao động đang làm việc.

– Cột 2: ghi số tháng truy thu.

– Cột 3, 4: ghi từ tháng đến tháng truy thu (trường hợp thời gian truy thu có nhiều giai đoạn thay đổi như chức danh, công việc, tiền lương thì ghi riêng mỗi dòng tương ứng với thay đổi).

– Cột 5: Ghi chú.

Mẫu số B04a-TS: Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button