Biểu Mẫu

Mẫu số B04c-TS: Tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH

Tải về

Mẫu tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH

Mẫu số B04c-TS: Tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Mẫu tổng hợp nêu rõ thông tin người lao động, đơn vị sử dụng lao động, thời gian đề nghị cộng nối… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tổng hợp tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số B04c-TS: Tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH như sau:

BHXH VIỆT NAM

BHXH TỈNH……..

Mẫu số: B04c-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

TỔNG HỢP DANH SÁCH CỘNG NỐI THỜI GIAN THAM GIA BHXH

Quý ……. Năm……………

TT

Họ và tên

Số định danh

Đơn vị nơi NLĐ đang làm việc

Thời gian đề nghị cộng nối

Ghi chú

Số tháng

Từ tháng năm

Đến tháng năm

A

B

C

1

2

3

4

5

I

Huyện A

Nguyễn Văn A

1234567890

Công ty A

60

01/1986

12/1990

II

Huyện B

…………………, ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN LẬP

Tổng hợp Danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH (Mẫu B04c-TS)

a) Mục đích: tổng hợp số người điều chỉnh cộng nối thời gian tham gia BHXH gửi BHXH Việt Nam để theo dõi.

b) Căn cứ lập: Kết quả thẩm định hồ sơ cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH của Tổ thẩm định.

c) Trách nhiệm lập: BHXH tỉnh.

đ) Phương pháp lập:

– Cột A: ghi số thứ tự.

– Cột B: ghi họ tên người lao động cộng nối thời gian tham gia BHXH.

– Cột C: ghi số định danh (số sổ BHXH).

– Cột 1: ghi tên đơn vị hiện tại người lao động đang làm việc.

– Cột 2: ghi số tháng cộng nối.

– Cột 3, 4: ghi từ tháng năm đến tháng năm.

– Cột 5: Ghi chú.

* Chỉ tiêu hàng ngang: ghi danh sách người điều chỉnh cộng nối thời gian tham gia BHXH của từng BHXH huyện, Phòng Quản lý thu BHXH tỉnh.

Mẫu số B04c-TS: Tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button