Biểu Mẫu

Mẫu số C12-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Tải về

Mẫu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Mẫu số C12-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Mẫu bản thông báo nêu rõ thông tin người nhận, nội dung thông báo đóng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số C12-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN như sau:

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM

Mẫu số: C12-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Tháng…….năm……..

Kính gửi: ………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………Mã đơn vị ……………………………….

BHXH: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………… Số TK: ………………………….. Tại: ………………..

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị như sau:

STT

NỘI DUNG

BHXH

BHYT

BHTN

BHTNLĐ, BNN

CỘNG

A

B

1

2

3

4

5 = 1 + 2 + 3 +4

A

Kỳ trước mang sang

1

Số lao động

2

Phải đóng

2.1

Thừa

2.2.

Thiếu

3

Thiếu lãi

B

Phát sinh trong kỳ

1

Số lao động

1.1

Tăng

1.2

Giảm

2

Phải đóng

2.1

Tăng

2.2

Giảm

3

Phải đóng

3.1

Tăng

3.2

Giảm

4.

Điều chỉnh phải đóng kỳ trước

4.1

Tăng

Trong đó: Năm trước

4.2

Giảm

Trong đó: Năm trước

5

Lãi

5.1

Số tiền tính lãi

5.2

Tỷ lệ tính lãi

5.3

Tổng tiền lãi

C

Số tiền đã nộp trong kỳ

1

+ UNC số …, ngày …/…/…

2

+ UNC số …, ngày …/…/…

n

+ UNC …….

D

Phân bổ tiền đóng

1

Phải đóng

2

Tiền lãi

Đ

Chuyển kỳ sau

1

Số lao động

2

Phải đóng

2.1

Thừa

2.2

Thiếu

3

Thiếu lãi

a) Kết quả đơn vị đã đóng BHXH bắt buộc cho ……… lao động đến hết tháng/năm ………

b) Kết quả đơn vị đã đóng BHTN cho ………. lao động đến hết tháng/năm …………

c) Kết quả đơn vị đã đóng BHTNLĐ, BNN cho ………. lao động đến hết tháng/năm ……….

d) Tổng số nộp thiếu là ………. đồng đề nghị đơn vị nộp cho cơ quan BHXH trước ngày …………

đ) Đề nghị đơn vị kiểm tra số liệu trên, nếu chưa thống nhất đề nghị đến cơ quan BHXH ……….

để kiểm tra điều chỉnh trước ngày ..…/……./……. Quá thời hạn trên nếu đơn vị không đến, số liệu trên là đúng.

……….., ngày…tháng…năm…

Cán bộ thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN LẬP

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu C12- TS)

a) Mục đích: để thông báo chi tiết kết quả thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

b) Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH.

c) Thời gian lập: hằng tháng.

d) Căn cứ lập: căn cứ số liệu Mẫu D02-TS, D02a-TS, Mẫu C12-TS tháng trước liền kề, dữ liệu trong phần mềm quản lý thu và các chứng từ nộp tiền trong tháng của đơn vị.

e) Phương pháp lập:

– Các cột 1, 2, 3, 4: ghi số liệu các tiêu thức trên Mẫu D02a-TS, D03-TS, D05a-TS, C69-HD, C83-HD và các chứng từ nộp tiền của đơn vị theo tháng và theo từng quỹ thành phần vào tương ứng với các tiêu thức và từng quỹ thành phần trong thông báo.

– Cột 5 = Cột 1 + Cột 2 + Cột 3 + Cột 4 theo các chỉ tiêu tương ứng (phần gạch chéo không ghi số liệu). Đối với số thu thừa không phân bổ vào các quỹ.

Lưu ý:

– Xác định kết quả đơn vị đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động tính đến hết tháng…. năm….: tương ứng với số tiền đơn vị đã đóng BHXH, BHTN cho người lao động như sau:

+ Đơn vị không nợ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động đến hết tháng ra thông báo.

+ Đơn vị nợ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTNLĐ, BNN cho người lao động tương ứng với số tiền đơn vị đã đóng BHXH, BHTNLĐ, BNN.

Mẫu số C12-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button