Biểu Mẫu

Mẫu số C66a-HD: Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại lý

Tải về Bản in

Mẫu giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại lý

Mẫu số C66a-HD: Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại lý là mẫu giấy được lập ra để thanh toán về thù lai cho tổ chức làm đại lý. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại lý bảo hiểm

  ĐƠN VỊ:…………………..
  BỘ PHẬN…………………
  ———–

  Mẫu số: C66a-HD
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

  GIẤY THANH TOÁN THÙ LAO CHO TỔ CHỨC LÀM ĐẠI LÝ

  Số: ………………(1)……………….

  – Căn cứ Hợp đồng đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, thu bảo hiểm y tế của người tham gia theo hộ gia đình, danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (BHXH tự nguyện, BHYT) số……. ngày…… tháng…… năm….. (2) giữa Bảo hiểm xã hội ……..(3)………và…………….(4)…………..

  – Căn cứ Danh sách đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tăng mới, tái tục lập ngày….. tháng….. năm……. (5)

  – Căn cứ số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT tăng mới, tái tục đã nộp cho cơ quan BHXH tại Phiếu thu số ngày……. tháng……. năm ……. (6) của Bảo hiểm xã hội ……………. (7) ……….

  (Hoặc Giấy báo Có số…ngày……. tháng……. năm……. của…….…….…….) (8)

  Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội …….……. (9) …….……. chi thù lao làm đại lý thu cho …….……. (10)…………. Địa chỉ: …….……. (11) ……….….

  Số tài khoản: ……………… (12) …….……. Mở tại: ……. (13) ……….…. như sau:

  + Tổng số tiền đã nộp cho cơ quan BHXH: ……………… (14) ……………… đồng

  + Tổng số tiền thù lao được hưởng: ……………… (15) ……………… đồng

  Viết bằng chữ: ……………………………… (16) ……………………………… đồng

  Ngày……. tháng……. năm…….
  ĐẠI LÝ THU
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI DUYỆT

  Tổng số tiền thù lao được hưởng: ……………………………. (17) …………………..… đồng

  Viết bằng chữ …………………………………………… (18) ……………….…………… đồng.

  Ngày….. tháng….. năm…

  CÁN BỘ THU
  (Ký, họ tên)

  PHỤ TRÁCH
  BỘ PHẬN THU
  (Ký, họ tên)

  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  (Ký, họ tên)

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Mẫu số C66a-HD: Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại lý

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button