Biểu Mẫu

Mẫu số C66b-HD: Giấy thanh toán kinh phí cho UBND xã lập danh sách người tham gia BHYT

Tải về Bản in

Mẫu giấy thanh toán kinh phí cho UBND xã lập danh sách người tham gia BHYT

Mẫu số C66b-HD: Giấy thanh toán kinh phí cho UBND xã lập danh sách người tham gia BHYT là mẫu giấy thanh toán được lập ra để thanh toán về kinh phí hỗ trợ cho UBND xã lập danh sách người tham gia BHYT. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Giấy thanh toán kinh phí cho UBND xã lập danh sách người tham gia BHYT

  UBND:…………………….
  ———

  Mẫu số: C66b-HD
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

  GIẤY THANH TOÁN KINH PHÍ CHI HỖ TRỢ CHO UBND CẤP XÃ
  THỰC HIỆN LẬP DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BHYT

  Số: ………………………….

  – Căn cứ Danh sách tăng, giảm người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn do Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………………………. lập ngày…… tháng ……..năm ……

  – Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán kinh phí chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân xã ……………Địa chỉ:………………………………..

  – Số tài khoản:…………………….. Ngân hàng:……………………… Như sau:

  1. Tổng số đối tượng tăng: người

  2. Tổng số đối tượng giảm: người.

  3. Mức chi hỗ trợ đồng/người.

  4. Tổng số tiền được hỗ trợ: đồng

  (Viết bằng chữ: ………………………………………………….đồng)

  Ngày…….tháng…….năm……
  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ………
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI DUYỆT

  1. Tổng số đối tượng tăng: ……………………..người.

  2. Tổng số đối tượng giảm: …………………….người.

  3. Mức chi hỗ trợ …………………….đồng/người

  4. Tổng số tiền được hỗ trợ: ………………….đồng.

  (Viết bằng chữ: ……………………………………………..đồng).

  Ngày….. tháng….. năm…

  CÁN BỘ THU
  (Ký, họ tên)

  PHỤ TRÁCH
  BỘ PHẬN THU
  (Ký, họ tên)

  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  (Ký, họ tên)

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Mẫu số C66b-HD: Giấy thanh toán kinh phí cho UBND xã lập danh sách người tham gia BHYT

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button