Biểu Mẫu

Mẫu số C67-HD: Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại diện chi trả

Tải về Bản in

Mẫu giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại diện chi trả

Mẫu số C67-HD: Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại diện chi trả là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại diện chi trả. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Giấy thanh toán về thù lao cho tổ chức làm đại diện chi trả

  ĐƠN VỊ:……………………
  BỘ PHẬN………………….
  ———-

  Mẫu số: C67-HD
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

  GIẤY THANH TOÁN THÙ LAO
  CHO TỔ CHỨC LÀM ĐẠI DIỆN CHI TRẢ

  Số:…………………………

  – Căn cứ Hợp đồng quản lý người hưởng và chi trả chế độ BHXH hàng tháng số……. ngày……. tháng……. năm……. giữa Bảo hiểm xã hội …….…….và…….…….

  – Căn cứ Bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH tháng……. năm…….

  Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội …………………………chi thù lao làm đại diện chi trả cho …….…….…………………………………..Địa chỉ: …….…….…….…….…….…….……….……….

  Số tài khoản: …….…….…….Mở tại: …….…….…….……. như sau:

  + Tổng số tiền đã chi trả trong kỳ: …….…….…….…….…….đồng

  + Tỷ lệ thù lao được hưởng: …….……. %

  + Tổng số tiền thù lao được hưởng: …….…….…….…….…….đồng

  Viết bằng chữ: …….…….…….…….…….…….…….…….…….đồng

  Ngày …….tháng…….. năm.……..
  ĐẠI DIỆN CHI TRẢ
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI DUYỆT

  Tổng số tiền thù lao được hưởng: …….…….…….…….………………………………….đồng

  Viết bằng chữ …….…….…….…….…….…….…….…….……………………………….. đồng

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
  (Ký, họ tên)

  PHỤ TRÁCH
  BỘ PHẬN
  (Ký, họ tên)

  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  (Ký, họ tên)

  Ngày….. tháng…….. năm…
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Mẫu số C67-HD: Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại diện chi trả

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button