Biểu Mẫu

Mẫu số C70b-HD: Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản

Tải về Bản in

Mẫu danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản

Mẫu số C70b-HD: Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về việc giải quyết hưởng chế độ thai sản. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản với người lao động đã thôi việc trước thời điểm sinh con

  ĐƠN VỊ:…………………….
  BỘ PHẬN…………………..
  ———-

  Mẫu số: C70b-HD
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018của Bộ Tài chính)

  DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ THÔI VIỆC, PHỤC VIÊN,
  XUẤT NGŨ TRƯỚC THỜI ĐIỂM SINH CON, NHẬN CON, NHẬN NUÔI CON NUÔI

  Ngày………tháng……..năm……….

  A. GIẢI QUYẾT MỚI

  Đơn vị tính:………..

  STT

  Họ và tên

  Mã số BHXH

  Ngày, tháng, năm sinh của con/Ngày nhận nuôi con nuôi/Ngày tháng giao nhận con

  Số ngày

  Số tiền trợ cấp

  Thông tin tài khoản cá nhân/Ký nhận

  Ghi chú

  Tổng số tiền

  Trong đó Phí giám định y khoa

  A

  B

  C

  D

  1

  2

  3

  E

  F

  I

  Sinh con

  1

  II

  Nhận con nuôi

  1

  III

  Lao động nữ mang thai hộ

  1

  ….

  IV

  Người mẹ nhờ mang thai hộ

  I

  Tổng cộng

  B. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, THU HỒI TRỢ CẤP

  STT

  Họ và tên

  Mã số BHXH

  Nội dung điều chỉnh

  Lý do điều chỉnh

  Đợt xét duyệt

  Thông tin tài khoản cá nhân/Ký nhận

  Số ngày chênh lệch sau khi điều chỉnh

  Số tiền đã duyệt

  Số tiền duyệt mới

  Chênh lệch giảm

  Chênh lệch tăng

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  D

  E

  V

  I

  Sinh con

  1

  II

  Nhận con nuôi

  1

  III

  Lao động nữ mang thai hộ

  1

  IV

  Người mẹ nhờ mang thai hộ

  1

  Cộng

  Tổng cộng số điều chỉnh tăng

  PHẦN C. TỔNG SỐ TIỀN ĐƯỢC DUYỆT

  PHẦN C: TỔNG HỢP SỐ TIỀN ĐƯỢC DUYỆT

  1. Số tiền duyệt mới: …… đồng

  2. Số tiền được cấp bổ sung sau khi điều chỉnh: đồng

  TỔNG CỘNG (1+2): ….. đồng

  (Viết bằng chữ: ……… đồng)

  3. Số tiền phải thu hồi sau khi điều chỉnh: đồng

  (Viết bằng chữ: …….. đồng)

  CÁN BỘ XÉT DUYỆT
  (Ký, họ tên)

  PHỤ TRÁCH CHẾ ĐỘ BHXH
  (Ký, họ tên)

  Ngày ….tháng….. năm ….
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Mẫu số C70b-HD: Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button