Biểu Mẫu

Mẫu số C72a-HD: Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Tải về Bản in

Mẫu danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Mẫu số C72a-HD: Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Bảnh danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

  ĐƠN VỊ:…………………….
  BỘ PHẬN…………………..
  ————–

  Mẫu số: C72a-HD
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

  DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI

  Tháng… Năm…

  Điểm chi trả: …………………….Quận (huyện)……………

  I. Nguồn Ngân sách Nhà nước

  Đơn vị tính:………………..

  STT

  Họ và tên người hưởng/người đứng tên nhận trợ cấp

  Mã số BHXH

  Số tiền hưởng tháng này

  Số tiền truy lĩnh

  Số tiền khấu trừ (nếu có)

  Tổng số tiền được lĩnh

  Thông tin tài khoản cá nhân/Ký nhận

  Một lần

  Hàng tháng

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5=( 1+2+3)- 4

  D

  I

  Hưu quân đội

  Cộng I

  II

  Công nhân viên chức

  Cộng II

  III

  Tử tuất

  1

  Tuất định suất cơ bản

  Cộng 1

  2

  Tuất định suất nuôi dưỡng

  Cộng 2

  Cộng III

  IV

  TNLĐ, BNN

  ….

  ….

  Cộng IV

  Tổng cộng (I+II+III+IV)

  II. Quỹ BHXH

  STT

  Họ và tên người hưởng/người đứng tên nhận trợ cấp

  Mã số BHXH

  Số tiền hưởng tháng này

  Số tiền truy lĩnh

  Số tiền khấu trừ (nếu có)

  Tổng số tiền được lĩnh

  Thông tin tài khoản cá nhân/Ký nhận

  Một lần

  Hàng tháng

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5=( 1 +2+3) – 4

  D

  I

  Hưu quân đội

  Cộng I

  II

  Công nhân viên chức

  Cộng II

  III

  Hưu tự nguyện

  ….

  Cộng III

  IV

  Tử tuất

  1

  Tuất định suất cơ bản

  Cộng 1

  2

  Tuất định suất nuôi dưỡng

  ….

  Cộng 2

  Cộng IV

  V

  TNLĐ, BNN

  Cộng V

  Tổng cộng

  Tổng số người trong danh sách là:…………………………………………… người

  Tổng số tiền trong danh sách là: ………………………………………………đồng

  (Viết bằng chữ:………………………………………)

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ tên)

  PHỤ TRÁCH CHẾ ĐỘ BHXH
  (Ký, họ tên)

  Ngày ….tháng….. năm ….
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Mẫu số C72a-HD: Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button