Biểu Mẫu

Mẫu số C72b-HD: Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp

Tải về Bản in

Mẫu danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số C72b-HD: Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về việc chi trả trợ cấp thất nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Bản danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp

  ĐƠN VỊ:…………………….
  BỘ PHẬN…………………..
  ————-

  Mẫu số: C72b-HD
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

  DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

  Ngày……… Tháng………… năm…………

  Số: ………………………….

  Quận (huyện): …………………………..

  Hình thức chi trả (Tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân): ……………………….

  STT

  Họ và tên

  Mã số BHXH

  Số quyết định

  Ngày bắt đầu chi trả tháng này

  Số tiền các tháng trước chưa lĩnh

  Số tiền hưởng tháng này (đồng)

  Số tiền khấu trừ (đồng)

  Tổng số tiền được tính (đồng)

  Ký nhận (Thông tin tài khoản)

  Ghi chú

  Số tháng

  Số tiền (đồng)

  A

  B

  C

  D

  1

  2

  3

  4

  5

  6=3+4-5

  7

  8

  1

  Nguyễn Văn A

  2

  Tổng cộng

  Tổng số người trong danh sách là: ………………………..người.

  Tổng số tiền đồng……………………… (Viết bằng chữ: …………………………………….)

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ tên)

  PHỤ TRÁCH CHẾ ĐỘ BHXH
  (Ký, họ tên)

  Ngày ….tháng….. năm ….
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Mẫu số C72b-HD: Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button