Biểu Mẫu

Mẫu số C74b-HD: Bảng thanh toán các chế độ BHXH một lần

Tải về Bản in

Mẫu bảng thanh toán các chế độ BHXH một lần

Mẫu số C74b-HD: Bảng thanh toán các chế độ BHXH một lần là mẫu bảng thanh toán được lập ra để ghi chép về việc thanh toán các chế độ BHXH một lần. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Bảng thanh toán về các chế độ BHXH một lần

  ĐƠN VỊ:…………………….
  BỘ PHẬN…………………..
  ———–

  Mẫu số: C74b-HD
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

  BẢNG THANH TOÁN CÁC CHẾ ĐỘ BHXH MỘT LẦN

  Tháng ………….năm ……………..

  Số …………………………

  A. Tình hình chi trả

  Đơn vị tính:…………………….

  STT

  Loại đối tượng

  Số phải trả

  Số thực trả

  Số đã chuyển cơ quan BHXH

  Số chưa trả

  Cơ quan BHXH duyệt số thực trả

  Số người

  Số tiền

  Số người

  Số tiền

  Số người

  Số tiền

  Số người

  Số tiền

  Số người

  Số tiền

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7=1-3-5

  8=2-4-6

  9

  10

  I

  Ngân sách Nhà nước đảm bảo

  1

  Trợ cấp mai táng

  2

  Phương tiện trợ giúp SH, DCCH

  3

  Trợ cấp khu vực một lần

  II

  Nguồn Quỹ BHXH

  1

  Quỹ hưu trí, tử tuất

  1.1

  Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (Đ58)

  1.2

  Trợ cấp mai táng

  1.3

  Trợ cấp khu vực một lần

  1.4

  Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (Đ75)

  2

  Quỹ Tai nạn lao động, BNN

  2.1

  Quỹ TNLĐ-BNN một lần

  2.2

  Trợ cấp 1 lần khi chết do TNLĐ-BNN

  2.3

  Phương tiện trợ giúp SH, DCCH

  2.4

  Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp sau TNLĐ-BNN

  2.5

  Hỗ trợ phòng ngừa chia sẻ rủi ro về TNLĐ-BNN

  Tổng cộng I+II

  B. Tình hình kinh phí

  1. Kinh phí kỳ trước chuyển sang: ………………………………đồng

  2. Kinh phí nhận trong kỳ: ………………………………đồng

  – Kỳ 1: ………………

  – Kỳ 2: ………………

  3. Số tiền đã chi quyết toán trong kỳ: ………………đồng (viết bằng chữ): …………………… Ấn định số người: ………………

  Số tiền hoàn ứng (nếu có) ……………………………….viết bằng chữ:………………………….. …………………

  4. Kinh phí chuyển kỳ sau: ………………………………đồng

  Cơ quan BHXH

  Ngày …. tháng……….. năm………….
  Cơ quan Bưu điện

  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  (Ký, họ tên)

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  (Ký, họ tên)

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Mẫu số C74b-HD: Bảng thanh toán các chế độ BHXH một lần

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button