Biểu Mẫu

Mẫu số C79-HD: Tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm

Tải về Bản in

Mẫu tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm

Mẫu số C79-HD: Tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm là mẫu bản tổng hợp được lập ra để tổng hợp chi phí khám, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Bảng tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm

  TÊN CƠ SỞ KCB:…………
  MÃ SỐ……………………..
  —————

  Mẫu số: C79-HD
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

  TỔNG HỢP CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

  Tháng ………Quý…….. Năm ……………….

  (Gửi cùng file dữ liệu hàng tháng)

  Đơn vị tính:………………………

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Giới tính

  Mã thẻ BHYT

  Mã bệnh

  Ngày vào

  Ngày ra

  Số ngày điều trị thực tế

  CHI PHÍ TRONG PHẠM VI BHYT

  Tổng cộng

  Theo nhóm chi phí

  Khám bệnh

  Ngày giường

  A

  B

  C

  D

  E

  G

  H

  I

  K

  1

  2

  3

  A. KHÁM , CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ

  A1

  ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 146

  I

  Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB……………lượt

  1

  II

  Người bệnh nội tỉnh đến:………….lượt

  1

  III

  Người bệnh ngoại tỉnh đến……………..lượt

  1

  A2

  ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 70

  I

  Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB………….lượt

  1

  II

  Người bệnh nội tỉnh đến:……………lượt

  1

  III

  Người bệnh ngoại tỉnh đến…………lượt

  1

  B

  ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

  B1

  ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 146

  I

  Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB……………..lượt

  1

  II

  Người bệnh nội tỉnh đến:……………………lượt

  1

  III

  Người bệnh ngoại tỉnh đến………….lượt

  1

  B2

  ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 70

  I

  Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB……………..lượt

  1

  II

  Người bệnh nội tỉnh đến:…………………..lượt

  1

  III

  Người bệnh ngoại tỉnh đến:………………..lượt

  1

  Tổng cộng A+B…………….lượt

  Số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng chữ) ………………………………………..đồng

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ tên)

  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  (Ký, họ tên)

  Ngày ….tháng….. năm ….
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Mẫu số C79-HD: Tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button