Biểu Mẫu

Mẫu số F02 – DNSN: Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Mẫu số F02 – DNSN: Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo Thông tư 132

  Đơn vị:…………………………….

  Địa chỉ:……………………………

  Mẫu số F02 – DNSN

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

  BÁO CÁO
  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  Năm……

  Đơn vị tính:………….

  CHỈ TIÊU

  số

  Số còn phải nộp đầu năm

  Số phải nộp phát sinh

  trong năm

  Số đã nộp trong năm

  Số còn phải nộp cuối năm

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Thuế GTGT

  01

  2. Thuế TNDN

  02

  3. Các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác vào NSNN

  03

  TỔNG CỘNG

  10

  ……, ngày…tháng…năm…

  Người lập biểu
  (Ký, họ tên)

  Kế toán trưởng
  (Ký, họ tên)

  Người đại diện theo pháp luật
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Mẫu số F02 – DNSN: Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button