Biểu Mẫu

Mẫu số liệu về lĩnh vực xây dựng đảm bảo tiếp cận đối với người khuyết tật

Tải về Bản in

Mẫu số liệu về lĩnh vực xây dựng đảm bảo tiếp cận đối với người khuyết tật là gì? Mẫu số liệu về lĩnh vực xây dựng gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số liệu về lĩnh vực xây dựng đảm bảo tiếp cận đối với người khuyết tật là gì?

Mẫu số liệu về lĩnh vực xây dựng đảm bảo tiếp cận đối với người khuyết tật là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về số liệu lĩnh vực xây dựng đảm bảo tiếp cận đối với người khuyết tật. Mẫu nêu rõ thông tin số liệu… Mẫu được ban hành theo Quyết định 03/QĐ-UBQGNKT của Ủy ban Quốc gia người khuyết tật Việt Nam.

2. Mẫu số liệu về lĩnh vực xây dựng đảm bảo tiếp cận đối với người khuyết tật

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…….., ngày ….. tháng…..năm ……

SỐ LIỆU VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG ĐẢM BẢO TIẾP CẬN ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM…

KỲ BÁO CÁO: Từ 01/01 ĐẾN 31/12

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số liệu

1

Tỷ lệ trụ sở cơ quan nhà nước1 cấp Trung ương đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật *

%

2

Số tỉnh có trụ sở UBND đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật *

Tỉnh

3

Bộ có xây dựng kế hoạch trợ giúp người khuyết tật, Đề án trợ giúp người khuyết tật; Kế hoạch thực hiện Công ước trong năm báo cáo

Có/Không

4

Ngân sách trung ương được bố trí cho Bộ Xây dựng thực hiện hoạt động trợ giúp người khuyết tật thông qua Đề án trợ giúp người khuyết tật, Kế hoạch thực hiện Công ước, chương trình mục tiêu, đề án liên quan khác

1000đ

Ghi chú:

1: Xem danh mục các cơ quan nhà nước cấp trung ương ở trang sau.

*: Đảm bảo tiếp cận: Một địa điểm đảm bảo tiếp cận là địa điểm đảm bảo QCVN10:2014/BXD có hiệu lực ngày 01/7/2015.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số liệu về lĩnh vực xây dựng đảm bảo tiếp cận đối với người khuyết tật

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button