Biểu Mẫu

Mẫu số S80a-BH: Sổ chi tiết chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Tải về Bản in

Mẫu sổ chi tiết chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Mẫu số S80a-BH: Sổ chi tiết chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về việc chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Sổ chi tiết chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi

  ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN:………..
  ĐƠN VỊ:……………….

  Mẫu số: S80a-BH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

  SỐ CHI TIẾT CHI ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

  Năm …………………….

  Tên cơ quan (đơn vị): ……………………………….Mã số: …………………………..

  Số hiệu tài khoản: …………………………………….Mở tại: ………………….………

  Đơn vị tính:……………..

  Ngày tháng ghi số

  Chứng từ

  Diễn giải

  Tổng số chi

  Chi ốm đau

  Chi nghỉ DSPHSK sau ốm đau

  Số hiệu

  Ngày tháng

  Số lượt người

  Số ngày

  Số tiền

  Số lượt người

  Số ngày

  Số tiền

  A

  B

  C

  D

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Số dư đầu kỳ

  Cộng phát sinh kỳ

  Số dư cuối kỳ

  Cộng lũy kế từ đầu quý

  Cộng lũy kế từ đầu năm

  Sổ này có………, trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

  Ngày mở sổ: …………………………………………………………………

  NGƯỜI GHI SỔ
  (Ký, họ tên)

  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  (Ký, họ tên)

  Ngày ….tháng….. năm ….
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Mẫu số S80a-BH: Sổ chi tiết chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button