Biểu Mẫu

Mẫu số S83-BH: Sổ chi tiết chi bảo hiểm thất nghiệp

Tải về Bản in

Mẫu sổ chi tiết chi bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu số S83-BH: Sổ chi tiết chi bảo hiểm thất nghiệp là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về việc chi bảo hiểm thất nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Sổ chi tiết về việc chi bảo hiểm thất nghiệp

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  BHXH…………………………..
  —————-

  Mẫu số: S83-BH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

  SỐ CHI TIẾT CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  Năm …………….

  Đơn vị tính:……………..

  Ngày tháng ghi số

  Chứng từ

  Diễn giải

  Tổng số tiền

  Đóng BHYT

  Trợ cấp thất nghiệp

  Hỗ trợ học nghề

  Hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm

  Số hiệu

  Ngày tháng

  Số người

  Số tiền

  Số người

  Số tiền

  Số người

  Số tiền

  Số người

  Số tiền

  A

  B

  C

  D

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Số dư đầu kỳ

  Cộng phát sinh kỳ

  Số dư cuối kỳ

  Cộng lũy kế từ đầu quý

  Cộng lũy kế từ đầu năm

  – Sổ này có………, trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

  – Ngày mở sổ: ………………………………………………………………..

  NGƯỜI GHI SỔ
  (Ký, họ tên)

  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  (Ký, họ tên)

  Ngày ….tháng….. năm ….
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Mẫu số S83-BH: Sổ chi tiết chi bảo hiểm thất nghiệp

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button