Biểu Mẫu

Mẫu số S86-BH: Sổ tổng hợp chi khám, chữa bệnh BHYT

Tải về Bản in

Mẫu sổ tổng hợp chi khám, chữa bệnh BHYT

Mẫu số S86-BH: Sổ tổng hợp chi khám, chữa bệnh BHYT là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về việc tổng hợp chi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Sổ tổng hợp về việc chi khám, chữa bệnh BHYT

  ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN:………..
  ĐƠN VỊ:………………………………….

  Mẫu số: S86-BH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

  SỐ TỔNG HỢP CHI KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

  Quý ……….Năm………

  Đơn vị tính:……………

  Ngày tháng ghi sổ

  Chứng từ

  Diễn giải

  Tổng số

  Số hiệu

  Ngày tháng

  A

  B

  C

  D

  1

  Số dư đầu kỳ

  Cộng phát sinh kỳ

  Số dư cuối kỳ

  Cộng lũy kế từ đầu quý

  – Sổ này có………, trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

  – Ngày mở sổ: …………………………………………………………………

  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, họ tên)

  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  (Ký, họ tên)

  Ngày ….tháng….. năm ….
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Mẫu số S86-BH: Sổ tổng hợp chi khám, chữa bệnh BHYT

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button