Biểu Mẫu

Mẫu số S88-BH: Sổ chi tiết lãi tiền gửi

Tải về Bản in

Mẫu sổ chi tiết lãi tiền gửi

Mẫu số S88-BH: Sổ chi tiết lãi tiền gửi là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về lãi tiền gửi. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Sổ chi tiết về lãi tiền gửi

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  BHXH:……………………………..
  —————-

  Mẫu số: S88-BH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

  SỔ CHI TIẾT LÃI TIỀN GỬI

  Năm……….

  Đơn vị tính:…………….

  Ngày tháng ghi sổ

  Chứng từ

  Diễn giải

  Lãi kỳ trước chưa nộp về cấp trên

  Số hiệu

  Ngày tháng

  A

  B

  C

  D

  1

  Số dư đầu kỳ

  Cộng phát sinh quý

  Lũy kế từ đầu năm

  – Sổ này có………, trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

  – Ngày mở sổ: …………………………………………………………………

  NGƯỜI GHI SỔ
  (Ký, họ tên)

  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  (Ký, họ tên)

  Ngày ….tháng….. năm ….
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Mẫu số S88-BH: Sổ chi tiết lãi tiền gửi

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button