Biểu Mẫu

Mẫu số S89b-BH: Sổ chi tiết chi quỹ bổ sung thu nhập nộp cấp trên

Tải về Bản in

Mẫu sổ chi tiết chi quỹ bổ sung thu nhập nộp cấp trên

Mẫu số S89b-BH: Sổ chi tiết chi quỹ bổ sung thu nhập nộp cấp trên là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về việc chi quỹ bổ sung thu nhập nộp cấp trên. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Sổ chi tiết về việc chi quỹ bổ sung thu nhập nộp cấp trên

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  BHXH:……………………………..
  —————-

  Mẫu số: S89b-BH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

  SỔ CHI TIẾT CHI QUỸ BỔ SUNG THU NHẬP NỘP CẤP TRÊN

  Năm ………..

  Đơn vị tính:………….

  Ngày tháng ghi sổ

  Chứng từ

  Diễn giải

  Tổng số chi

  Trong đó

  Số hiệu

  Ngày tháng

  Chi …

  Chi …

  Chi …

  Chi …

  Chi…

  A

  B

  C

  D

  1

  2

  3

  4

  5

  Số dư đầu kỳ

  Cộng phát sinh quý

  Lũy kế từ đầu năm

  – Sổ này có………, trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

  – Ngày mở sổ: …………………………………………………………………

  NGƯỜI GHI SỔ
  (Ký, họ tên)

  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  (Ký, họ tên)

  Ngày ….tháng….. năm ….
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Mẫu số S89b-BH: Sổ chi tiết chi quỹ bổ sung thu nhập nộp cấp trên

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button